Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014–2020 για μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις


Νέες Δράσεις ΕΣΠΑ για Τουρισμό, Εξωστρέφεια, Περιβαλλοντική Βιομηχανία , Αναβάθμιση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Start Up & Νεοφυείς Επιχειρήσεις

1. «Ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων»
Δημόσια Δαπάνη 120 εκ. € – Επιδότηση έως 50% (Σεπτέμβριος 2017) .

Αφορά ενίσχυση νεοσύστατων και υπό σύσταση τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, camping, τουριστικές κατοικίες- ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ΤΕΟΜ, ναυλομεσιτικά γραφεία, εναλλακτικές μορφές τουρισμού) με στόχο:


1. την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, αναβάθμιση ή/και διαφοροποίηση – εμπλουτισμός του παραδοσιακού μοντέλου «ήλιος-θάλασσα»
2. την εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλη την αλυσίδα αξίας


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 25.000€ μέχρι 400.0000€.
Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, ανακαίνισης κτιριακών υποδομών,
έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός,
λευκές συσκευές,
είδη ιματισμού,
εξοπλισμός μηχανογράφησης
δαπάνες προβολής προώθησης.


2. «Αναβάθμιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ( Β’ κύκλος)
Δημόσια Δαπάνη 150 εκ. € – Επιδότηση έως 50% (Σεπτέμβριος 2017).

Η δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των οκτώ τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες), προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους.
Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν σαφή στόχευση στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι κτιριακές εργασίες, μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, λογισμικά και εξοπλισμός μηχανογράφησης, δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας, δαπάνες προβολής προώθησης, μισθοδοσία υφιστάμενων ή/και νέων θέσεων εργασίας


3. «Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση ΜΜΕ»
Δημόσια Δαπάνη 50 εκ. € – Επιδότηση έως 50% (Οκτώβριος 2017) .

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων Επιχειρήσεων, μέσω της συμμετοχής τους σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και στην εν γένει ισχυροποίηση της ανταγωνιστική στους θέσης.
Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται: κόστος συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, δαπάνες σχεδιασμού νέων προϊόντων και συσκευασιών, δαπάνες για έρευνες αγοράς, μηχανολογικός εξοπλισμός τελικού σταδίου παραγωγής


4. “Ενίσχυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
Αφορά σε μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού προσαρμοσμένη στις ιδιότητες κάθε περιοχής επικεντρωμένη σε εθνικές περιφερειακές προτεραιότητες για μια ανάπτυξη βασισμένη στην γνώση.
Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να αφορούν σε:
· απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού
· διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιώ
· κάλυψη μισθολογικού κόστους υφιστάμενων θέσεων εργασίας και δημιουργίας νέων


5. Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 15 εκ. € που αφορά στην επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων για την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και προϊόντων/υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να κυμανθεί από 250.000-2.500.000 €.


6. «Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων start up, spin off- spin out» έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης από ΑΕΙ ΤΕΙ ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, ερευνητές για την εμπορική αξιοποίηση εμπορευματοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών.
Δηλαδή, έχει ως στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας, καθώς και την εξέλιξη νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την αξιοποίηση υφιστάμενων ή νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, την εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές, επιστήμονες και από νέες δυναμικές επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες.

ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ 2017 : Ευχαριστήριο του Συλλόγου Αγιοευθυμιωτών

Τα ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ 2017 πέρασαν στην ιστορία. Για δεκαεννέα ημέρες, από τις 30 Ιουλίου έως τις 17 Αυγούστου, η Αγία Ευθυμία έζησε μοναδικές στιγμές. Έχει, ίσως, καταντήσει κουραστικό αλλά δεν παύει να αποτελεί μια πραγματικότητα: τα ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ κάθε χρόνο είναι καλύτερα από τα προηγούμενα.

Με πολλές, ποικίλες και εξαιρετικές εκδηλώσεις, που ξεχώρισαν για την ποιότητά τους αλλά και την πολυπληθή συμμετοχή του κόσμου, τα ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ 2017 ολοκληρώθηκαν αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις. Με την ολοκλήρωσή τους, ο Σύλλογος Αγιοευθυμιωτών αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά όλους όσοι συνετέλεσαν με οποιονδήποτε τρόπο στην επιτυχή πραγματοποίησή τους και πιο συγκεκριμένα:
 • Τον Συμεών Σταμπουλού (Φιλόλογος-Νεοελληνιστής) για την καταλυτική συνεισφορά του στην οργάνωση της θαυμάσιας εναρκτήριας εκδήλωσης καθώς και για την συμμετοχή του σ’ αυτή       
 • Τον Λάμπρο Βαρελά (Αναπλ. Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ.) για την εξαιρετική παρουσία του στην εκδήλωση αυτή.
 • Τον ηθοποιό Νίκο Παντελίδη και την τσελίστρια Μυρτώ Ξηρουχάκη για την μοναδική παρουσίαση, υπό μορφή θεατρικού αναλογίου, του διηγήματος του Γ. Σκαρίμπα «Η χρυσόμυιγα της βρώμας».
 • Τον Κώστα Μπαϊρακτάρη, Πρόεδρο του Συλλόγου της Χαλκίδας «Οι φίλοι του Γ. Σκαρίμπα», για την παρουσία του στην εναρκτήρια εκδήλωση των ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΩΝ.
 • Την αρχαιολόγο Ανθούλα Τσαρούχα για την θαυμάσια παρουσίαση του θέματος της λατρείας στην Εσπερία Λοκρίδα.
 • Τον Δημήτρη Παλούκη (Φιλόλογος-Συγγραφέας) για την εξαιρετική προσέγγιση των συμβάντων στο διήγημα του Εμ. Λυκούδη «Τυφλή Δικαιοσύνη».
 • Τον Γιάννη Κολιαβά (Φιλόλογος-Διευθυντής Γυμνασίου Άμφισσας) για την παρουσίαση της Καταλωνίας μετά από επίσκεψη του Γυμνασίου της Άμφισσας.
 • Τον Δρα Ανδρέα Κούκο (Ιστορικός, Νομικός, Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Έργου Ι. Καποδίστρια) για την θαυμάσια προσέγγιση του 1821.
 • Τα παιδιά των χορευτικών τμημάτων της Αγίας Ευθυμίας και τη δασκάλα τους Ζέφη Μιχαηλίδη για τη θαυμάσια, διπλή, εμφάνισή τους.
 • Τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας «Οι Άγιοι Ανάργυροι», τον Πρόεδρό του Δημήτρη Κωνσταντίνου και την μονάδα αιμοληψίας του Γ.Ν. Άμφισσας για τη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας καθώς και τους αιμοδότες που συμμετείχαν σ’ αυτή.
 • Την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. Ν. Φωκίδας και τους συνεργάτες της για το απόγευμα δημιουργικής απασχόλησης που πρόσφεραν σε όλους και κυρίως στους μικρούς μας φίλους.
 •  Όλους τους καλλιτέχνες (τραγουδιστές, μουσικούς, ηθοποιούς) που συμμετείχαν στη ροκ βραδιά, στο αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό, στη μεγάλη δημοτική βραδιά, στην παιδική θεατρική παράσταση και στο αφιέρωμα στον Θεόδωρο Αγαπητό (Σαμούρης) διότι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και μας πρόσφεραν μοναδικές παραστάσεις.       
 • Τις Αθηνά και Δάφνη Ζαχαριά για την αφιλοκερδή συμμετοχή τους στο αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό.
 • Την Μαρία Κονιτοπούλου-Ζαχαριά για την ομιλία της στην ίδια εκδήλωση.
 • Την γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Αθλητικού Συλλόγου Ιτέας για την συμμετοχή της στους αγώνες βόλεϊ.
 • Την Ασημίνα Ξανθοπούλου για την θαυμάσια ομιλία της με θέμα το περιβάλλον.
 • Τους πραγματογνώμονες τροχαίων ατυχημάτων της Autoexperience για την εξαιρετική παρουσίαση του πολύ ενδιαφέροντος θέματος της οδικής ασφάλειας.
 • Τον Σταμάτη Γεωργ. Λαλλά και τον Γιάννη Σούφρα για την οργάνωση του αφιερώματος στον Θεόδωρο Αγαπητό (Σαμούρης) καθώς και για την αφιλοκερδή συμμετοχή τους σ’ αυτό.
 • Τον μουσικοσυνθέτη Νίκο Ξένο για την οργάνωση του διαγωνισμού καραόκε.
 • Τους άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άμφισσας και τον Διοικητή αυτής Αντιπύραρχο Σίμο Αποστόλου για την ουσιαστική βοήθειά τους στον καθαρισμό του κυρίως χώρου των εκδηλώσεων.
 • Την ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την χορηγία της.
 • Την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας και τον Αντιπεριφερειάρχη Βαγγέλη Κατσαγούνο για την έγκριση χρηματικού ποσού για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων.
 • Τον Δήμο Δελφών και τον Δήμαρχο Θανάση Παναγιωτόπουλο για την έγκριση ποσού 1900 € (μεικτά) για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.
 • Τους χορηγούς των εκδηλώσεων: Γιάννη Ανδρ. Γλυμή (Ταβέρνα ΠΑΝΩ ΑΛΩΝΙΑ-Αγία Ευθυμία), ΜΥ ΚΤΕΟ (Ιδιωτικό ΚΤΕΟ-Άμφισσα), Στελλίνα Ψιμούλη (Φαρμακείο-Αγία Ευθυμία), Σούπερ Μάρκετ ΒΟΡΡΙΑΣ (Αγία Ευθυμία-Κίρρα-Χρισσό-Δελφοί) και Θεόφιλο Ηλ. Δρόλαπα (Καφενείο ΤΟ ΝΕΟΝ-Αγία Ευθυμία).
 •  Όσους βοήθησαν στη λαχειοφόρο αγορά είτε με την αγορά λαχνών, είτε με την προσφορά δώρων, είτε και με τα δυο       
 • Τους Ειρήνη Παν. Δρόλαπα, Γιώργο Ιωάν. Δρόλαπα, Γιώτα Ποντίκη-Γλυμή και Γεωργία Στόκα για τη διάθεση λαχνών εκτός χωριού αλλά και τις κοπέλες που διέθεσαν λαχνούς κατά τη διάρκεια της δημοτικής βραδιάς.
 • Τους χορηγούς του βραβείου «Γεώργιος Χατζής» Νίκο και Σωσώ Κυριακού.
 • Την χορηγό του βραβείου «Επαμεινώνδας Ρουμάνης» Ρόη Σπ. Λύτρα.
 • Την Κοινότητα Αγίας Ευθυμίας, συνδιοργανωτή των εκδηλώσεων και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ανδρέα Σολτάτο για την επί καθημερινής βάσης ουσιαστική παρουσία του και βοήθειά του.
 • Τα Μ.Μ.Ε., έντυπα και ηλεκτρονικά, για την προβολή των εκδηλώσεων.
 • Τους πολλούς εθελοντές που βοήθησαν τα μέγιστα στην επιτυχία των ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΩΝ 2017.       
 • Όλους όσοι (και ήταν πάρα πολλοί) μας τίμησαν με την παρουσία τους συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις.
Ζητάμε συγγνώμη για τυχόν λάθη και παραλείψεις και ανανεώνουμε την συνάντησή μας με όλους για το επόμενο καλοκαίρι, στα ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ 2018.

Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αγιοευθυμιωτών

Αλλαγές από 1ης Σεπτεμβρίου στο όριο αναλήψεων από τράπεζες κάθε μήνα

Αλλαγές έχουμε από 1ης Σεπτεμβρίου στο όριο αναλήψεων μετρητών των 840 ευρώ κάθε μήνα για τους καταθέτες όλων των τραπεζών.

Έτσι, οι καταθέτες θα μπορούν να κάνουν ανάληψη οποτεδήποτε μέσα στον μήνα και μέχρι τα ποσά των αναλήψεων να φτάσουν σωρευτικά το όριο των 1.800 ευρώ.

Περαιτέρω ανάληψη άνω του ποσού αυτού, ισχύει μόνο για όσους καταθέτουν φυσικό χρήμα στην τράπεζα (ανάληψη έως και το 100% των ποσών που καταθέτουν) και για εμβάσματα από το εξωτερικό (ανάληψη του 50% του ποσού του εμβάσματος).

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Μήνυμα της Ασπασίας Μανδρέκα για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών 2017

Πολλά και Θερμά Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Φωκίδας, που πέτυχαν την Εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Να ξέρουν ότι τώρα πια, ως «Ακαδημαϊκοί Πολίτες», ανοίγεται μπροστά τους ένας νέος κόσμος γνώσεων, αντιλήψεων και οριζόντων, απ’ τον οποίο θα πρέπει να αδράξουν κάθε ευκαιρία και να ζήσουν σε όλο του το μέγεθος!

Σε εκείνα από τα παιδιά, που δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποιο Ανώτατο Τμήμα, θέλω, επίσης, να δώσω Συγχαρητήρια για τη μεγάλη προσπάθεια και τον αγώνα τους. Θα ήθελα, δε, να τούς επισημάνω ότι τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Αντίθετα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η ενήλικη ζωή τους μόλις αρχίζει και είναι γεμάτη προκλήσεις. Σ’ αυτά τα παιδιά που, είτε επιμείνουν στον αρχικό τους στόχο, είτε επιλέξουν κάτι διαφορετικό από τις άπειρες δυνατότητες που δίνει η σύγχρονη πραγματικότητα, εύχομαι να συνεχίσουν να αγωνίζονται με δύναμη και αισιοδοξία για εκείνο που επιθυμούν και ονειρεύονται.

Εξάλλου, πολλά Συγχαρητήρια και Έπαινος αξίζει σε όλους τους Εκπαιδευτικούς του Νομού μας και τους Γονείς των μαθητών, οι οποίοι στάθηκαν αρωγοί και συνοδοιπόροι στην μακρόχρονη και κοπιώδη προσπάθειά τους.

Τέλος, σε όλους μαζί, Εύχομαι Υγεία, Δύναμη και Καλή Συνέχεια!

Ασπασία Π. Μανδρέκα
Βουλευτής Φωκίδας 2012-2014, Δικηγόρος. 

Συγχαρητήρια Δημάρχου Γ.Καπεντζώνη στους επιτυχόντες στις πανελλαδικές

Συγχαρητήρια !!!

Συγχαρητήρια στους νέους Φοιτητές πια, σε όλα τα παιδιά της Δωρίδας που κέρδισαν μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά καί όσα πέρασαν από τα σχολεία της Δωρίδας αλλά καί στα παιδιά των απανταχού Δωριέων που μπήκαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Λίγη επιπλέον προσπάθεια, αρκετή υπομονή και κυρίως θέληση χρειάζονται και όσα παιδιά έφτασαν κοντά στο στόχο και δεν τον πέτυχαν. Άλλωστε, πάμπολλα είναι τα παραδείγματα παιδιών που με μια δεύτερη προσπάθεια κέρδισαν την επιτυχία… Ο επιμένων νικά !

Αλλά και τα παιδιά που δεν πέρασαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν επιλογές. Θα βρουν δρόμους ανοιχτούς καί στη Δωρίδα και όπου αλλού στην Ελλάδα. Με εργατικότητα, θέληση, καινοτομία και προσπάθεια όλοι μπορούν να βρουν το δρόμο τους.

Συγχαρητήρια στους γονείς, συγχαρητήρια και ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς της Δωρίδας για τη συνολική προσπάθεια αλλά και την καθοριστική συμμετοχή τους στις επιτυχίες των παιδιών μας.

Ο Δήμαρχος Δωρίδος
Γιώργος Καπεντζώνης

Πληρωμή συντάξεων Σεπτεμβρίου 2017

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Σεπτεμβρίου για όλους τους φορείς είναι οι εξής :

Το Δημόσιο, το ΙΚΑ , το ΝΑΤ και τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017 την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017.

Ο ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις Σεπτεμβρίου την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Σεπτεμβρίου 2017 θα καταβληθούν την Τετάρτη 30 Αυγούστου.

Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου την Δευτέρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2017. 

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Οι επιτυχόντες στις Πανελλαδικές εξετάσεις από τα Λύκεια ΔωρίδαςΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

1. ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Ιονίων νήσων-Λευκάδα


2. ΚΥΡΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Οπτικής και Οπτομετρίας - ΤΕΙ Αθήνας


3. ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - ΤΕΙ Θεσσαλονίκης


4. ΜΠΑΚΑ ΧΑΡΑΛ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Μηχανικών Αυτοματισμού - ΤΕΙ Χαλκίδας


5. ΠΟΡΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Θεατρικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Πατρών


6. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – ΤΕΙ Πάτρας


7. ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΓΕΩΡ. ΑΝΤΩΝΙΑ
Οπτικής και Οπτομετρίας - ΤΕΙ Αθήνας


8. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ. ΙΩΑΝΝΑ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Πατρών


ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ

1. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - ΤΕΙ Καβάλας


2. ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑ
Πολιτικών Μηχανικών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


3. ΖΩΗΤΟΥ ΓΕΩΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Οικονομικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη


4. ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΗΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μηχανολόγων Μηχανικών - ΤΕΙ Πειραιά


5. ΜΠΑΜΙ ΓΚΑΝΙ ΔΗΜΗΤΕΡ
Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Κοζάνης


6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Πάτρας


7. ΠΑΠΑΔΙΑ  ΔΗΜ. ΕΥΘΥΜΙΑ
Μαθηματικών - Πανεπιστήμιο Πατρών


8. ΣΑΤΤΑΣ  ΧΑΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Οικονομικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Πατρών


9. ΧΑΪΔΟΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚ. ΕΥΑΝΘΙΑ
Διοίκηση Επιχειρήσεων &Τουριστικών Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Λάρισας

 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ


1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΑ
Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


2. ΒΡΟΥΣΑΪ ΛΕΩΝ. ΑΣΠΑΣΙΑ
Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Μεσολογγίου


3. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λαμία)


4. ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΑΝΤΩΝΙΑ
Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - ΤΕΙ Χανιά


5. ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Πατρών


6. ΚΑΝΑΚΙΔΗ ΣΤΥΛ. ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Γρεβενών


7. ΜΠΕΝΟΥ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Μαιευτικής - ΤΕΙ Πτολεμαΐδας


8. ΠΑΠΑΪΩΝΑΝΝΟΥ ΧΡ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας - Πανεπιστήμιο Κέρκυρας


9. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ
Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας - Πανεπιστήμιο Πειραιά


10. ΦΡΟΜΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΑΝΘΗ
Μαιευτική - ΤΕΙ Πτολεμαΐδας


11. ΔΗΜΟΥ ΕΥΣΤΡ. ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Φιλολογίας - Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΣυγχαρητήρια από Κωνσταντίνο Χαλιορή στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών

ΔΙΑΚΕΙΑ 2017 : Ξεκίνησαν στην Αρτοτίνα

Ο πολιτιστικός Σύλλογος Αρτοτινών "Αθανάσιος Διάκος" με συμπαραστάτες το Δήμο Δωρίδας και το σύλλογο Αρτοτινών Μεσολογγίου, διοργανώνει και φέτος τις πολιτιστικές εκδηλώσεις" Διάκεια 2017" στην Αρτοτίνα, τιμώντας τη μνήμη του γεννήματός της Θανάση Διάκου και των άλλων παλληκαριών της που αγωνίστηκαν για τη λευτεριά και τη πίστη τους.

 Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και θα διαρκέσουν έως 29 Αυγούστου και περιλαμβάνουν αγώνες : δρόμου, λιθοβολίας, μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, κυνήγι χαμένου θησαυρού, θέατρο σκιών, λαϊκή βραδιά, και κορυφώνονται με το παραδοσιακό φλάμπουρο.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έναρξη των τμημάτων 15 Σεπτεμβρίου 2017 και στη Φωκίδα


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 200 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 6603, (Αποφάσεις συνέλευσης σριθμ. 113/27-06-2017 θέμα 13 & αριθμ. 115 /20-07-2017 θέμα 11) εντάσσεται στο πρόγραμμα κατάρτισης, με χρήση τεχνικών Δια Βίου Μάθησης, «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται σεμινάρια 200 ωρών με στόχο :
α) την απόκτηση δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων
β) την προετοιμασία και την απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ και
γ) τη μοριοδότηση για προσλήψεις σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Το σεμινάριο αυτό οδηγεί σε απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης.
 

Ι. Μ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ : Χειροθεσία Αρχιδιακόνου στην Ι.Μητρόπολη Φωκίδος

Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αποδόσεως Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Κουτσουριώτισσας» στην Αμυγδαλιά Δωρίδας, παρευρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φωκίδας Θεόκτιστος τόσο την παραμονή αλλά και ανήμερα της εορτής, όπου προεξήρχε των ιερών ακολουθιών.

Με κάθε λαμπρότητα και ιερή κατάνυξη εορτάστηκε και εφέτος η πανήγυρη της Ιεράς Μονής Αποδόσεως Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Κουτσουριώτισσας», ένα από τα παλαιότερα Μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεώς Φωκίδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εφέτος παρευρέθηκαν κατά την διάρκεια της ακολουθίας του Εσπερινού πλέον των 3.000 προσκυνητών, ενώ 1.000 και πλέον προσκυνητές παρευρέθηκαν ανήμερα της εορτής.

Στον Εσπερινό αλλά και στην Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης ήταν πλαισιούμενος από τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, Αρχιερατικούς Επιτρόπους και από ιερείς και διακόνους της Ιεράς Μητροπόλεώς Φωκίδας. Τον θείο λόγο κατά την παραμονή και ανήμερα της εορτής εκφώνησε ο Μητροπολίτης Θεόκτιστος.

Στο τέλος της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης αναφερόμενος για την διακονία όλων των βαθμίδων των κληρικών, μεταξύ άλλων, επαίνεσε για την διακονία του, τον πρώτο μέχρι σήμερα ιεροδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεώς Φωκίδας π. Βασίλειο Βλάση τον οποίο χειροθέτησε Αρχιδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος.

Μετά το πέρας του Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε μοναστηριακό κέρασμα προς όλους τους προσκυνητές.


Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Συνάντηση του Ηλ.Κωστοπαναγιώτου με εργαζόμενους στο γηροκομείο Άμφισσας

Μετά την καταβολή του έκτακτου βοηθήματος των 1000 ευρώ στους ατομικούς λογαριασμούς των 19 (από τους 25) εργαζομένων του γηροκομείου Άμφισσας που είχαν τις προϋποθέσεις, με πρωτοβουλία των τελευταίων, έγινε συνάντηση με τον βουλευτή Φωκίδας κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου και με εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας.

Οι εργαζόμενοι ευχαρίστησαν τον κ. Κωστοπαναγιώτου για το ενδιαφέρον και τις προσπάθειες του προς επίλυση των δύσκολων προβλημάτων που ακολουθούν το γηροκομείο.

Ο βουλευτής ενημέρωσε ότι το έκτακτο αυτό βοήθημα δίνεται από το Υπουργείο Εργασίας σε εφαρμογή σχετικής νομοθετικής διάταξης, που είχε αδρανοποιηθεί την περίοδο διακυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ενεργοποιήθηκε εκ νέου από τη σημερινή κυβέρνηση.

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωστοπαναγιώτου και η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το ελάχιστο που μπορέσαμε να κάνουμε, συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας κόντρα στις γνωστές Κασσάνδρες της καταστροφολογίας. Επόμενο βήμα η εξόφληση μέρους των δεδουλευμένων των εργαζομένων μέσω του ΕΟΠΠΥ.

Παράλληλα, επιμένουμε στην προώθηση λύσεων στα προβλήματα που οι κυβερνήσεις και διαχρονικά οι τοπικοί άρχοντες από την αρχή της λειτουργίας του Γηροκομείου δημιούργησαν με τελική κατάληξη το κλείσιμο και την διαδικασία διάλυσης της τεράστιας περιουσίας που οι ευεργέτες άφησαν για συγκεκριμένο σκοπό στην κοινωνία της περιοχής.

 Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας

ΔΡΟΣΑΤΟ: Την Τρίτη η γιορτή φασολάδας


Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Σήμερα πανηγύρι στον Μαραθιά και την Αμυγδαλιά με πλούσια προγράμματα και... την Σοφία ΚολητήρηΟ καθορισμός όλων των τελών του Δήμου για το 2018 από το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο καθορισμός όλων των τελών του Δήμου για το 2018 (ύδρευσης, αποχέτευσης, κοινοχρήστων χώρων, κοιμητηρίων, φωτισμού, καθαριότητας, άρδευσης κλπ) είναι μεταξύ των 22 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν και αποφασισθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας την Παρασκευή 25 Αυγούστου στις 7:00 το απόγευμα στο Λιδωρίκι.

Αναλυτικά τα 22 θέματα που θα συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που κοινοποίησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Καραχάλιος και οι αντίστοιχοι εισηγητές τους είναι τα εξής :

1.  Έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)
2.  Ορισμός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Δήμου Δωρίδος και αναπληρωτή αυτού, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Καραχάλιος)
3.   Χρηματοδότηση δράσεων διαλογής στην πηγή. (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)
4.   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2017, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους και έγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος)
5.  Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εκπροσώπων του Δήμου μας στην ετήσια Γενική Συνέλευση έτους 2017 του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων. (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)
6.  Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εκπροσώπων του Δήμου μας στo Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα: Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας. (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)
7.  Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
8.  Διεξαγωγή εμποροπανήγυρις στην Τοπική Κοινότητα Ερατεινής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
9.  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
10.  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
11.  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων εντός προαυλίου χώρου σχολικού συγκροτήματος Λιδωρικίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
12.   Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Δωρίδος. (Εισηγήτρια: Δημοτική Υπάλληλος Μπαουστάνου Ιωάννα)
13.   Καθορισμός τελών ύδρευσης για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος)
14.  Καθορισμός τελών αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος)
15.  Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος)
16.  Καθορισμός τελών κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος)
17.  Καθορισμός συντελεστών δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος)
18.  Καθορισμός συντελεστή Τ.Α.Π. για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος)
19.   Καθορισμός τελών διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος)
20.  Καθορισμός τελών άρδευσης για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος)
21.  Καθορισμός τέλους παρεπιδημούντων για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος)
22.  Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος)

Δολιοφθορέας "χτύπησε" το Ψηλό Χωριό!

Να που η εβδομάδα δεν ξεκίνησε καλά!!!

Πριν 10 ημέρες το λάστιχο που βάζει το νερό της γεώτρησης στην δεξαμενή είχε βγει από την θέση του και το νερό πήγαινε χαμένο!!!!

Ο Μάκης Θεοχάρης είπε ότι χέρι την έχει βγάλει την σωλήνα!! Μετά για να μην οξύνει τα πνεύματα είπε η πίεση του νερού! Το έφτιαξε... το έδεσε και είπε τώρα αν φύγει το έχει βγάλει.... χέρι!!!

Το αρρωστημένο μυαλό του Ψηλοχωρίτη που το έβγαλε την πρώτη φορά άλλαξε τακτική!!! άνοιξε την βάνα στο ρέμα δίπλα στην γεώτρηση και τράβηξε την σωλήνα που έφυγε περίπου 30 μ. Και την μάζεψε κάτω στο ρέμα!

Το αρρωστημένο μυαλό αυτού του Ψηλοχωρίτη… γιατί ΨΗΛΟΧΩΡΙΤΗΣ δυστυχώς είναι, κάνει κακό στο χωριό μας με το να μην υπάρχει νερό για τις ανάγκες αυτών που ήρθαν για τις γιορτές!!

Οσο για εμένα;;;;
Μετά από συζήτηση με τον δήμαρχο, αρμόδιος αντιδήμαρχος κατέθεσε μήνυση κατ αγνώστων στο τμήμα Λιδωρικίου!!!!
Ελπίζω να βρεθεί και να δεχτεί την χλεύη των κατοίκων!!!!


Γ.ΒΡΕΤΤΑΣ πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου

Ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης στους Δήμους των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο οφειλών σε Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή έως 30 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία ρύθμισης ξεκινά με αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού.

Οι οφειλές μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (31/7/2017 έως 30/11/2017).

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α.,

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα "Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας".

Πρόκειται για πρόγραμμα, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν κατασκευές έργων πρόσβασης σε γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή εκμετάλλευση. Δηλαδή έργων αγροτικής οδοποιίας, με υποχρεωτική την τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση σε εκτός σχεδίου περιοχές στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σκοπός αυτών των έργων είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η ανεμπόδιστη διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 3.200.000 ευρώ και εκδίδεται στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δηλώσεις με αφορμή την έκδοση της πρόσκλησης έκανε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης:

"Ολόκληρη η Ευρώπη στηρίζεται στην παραγωγή και την αγροτική της ανάπτυξη. Εμείς, στην Στερεά Ελλάδα, έχουμε μπει από νωρίς σε αυτόν τον στίβο έχοντας θέσει τους δικούς μας στόχους. Πρέπει να αναβαθμίσουμε τις συνθήκες δραστηριότητας των αγροτών μας, να βοηθήσουμε στον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας για να ξυπνήσουμε έναν οικονομικό γίγαντα, την ελληνική αγροτική παραγωγή. Μόνο αν στηρίξουμε τους αγρότες μας, θα μας στηρίξουν και θα δημιουργήσουν βάσεις ανάπτυξης. Αυτό ονομάζουμε επένδυση. Την ισχυροποίηση κάθε τομέα που εξάγει καινοτομία και τεχνογνωσία και όχι που ακολουθεί" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως ελάχιστος π/υ των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 150.000€ και ως μέγιστος το ποσό των 500.000€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) από 01/09/2017 έως 31/10/2017.

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Ακαριαίος θάνατος δύο ηλικιωμένων από πτώση ασανσέρ σε οικία της Τολοφώνας

Ακαριαίο θάνατο βρήκε σήμερα το μεσημέρι ηλικιωμένο ζευγάρι στην παραλία Τολοφώνας όταν κόπηκε το συρματόσχοινο εξωτερικού ανελκυστήρα του σπιτιού που διέμειναν και το χρησιμοποίησαν για να ανέβουν στο δεύτερο όροφο.

Πρόκειται για το ζευγάρι Γιάννη και Μαργαρίτας Παπαδρόσου ηλικίας 89 ετών που διέμειναν στο δεύτερο όροφο κατοικίας ιδιοκτησίας Ανδρέα Νικολούλια.

Το αυτοσχέδιο ασανσέρ ουσιαστικά ήταν παράνομο και πολεοδομικά και μηχανολογικά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και είχε κατασκευάσει ο ιδιοκτήτης της οικίας.

Για το λόγο αυτό η Αστυνομία Ευπαλίου που επιλήφθηκε του θέματος κάνοντας τις πρώτες αυτοψίες και ανακρίσεις συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της οικίας, ο οποίος στη συνέχεια με εντολή Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος και θα παραπεμφθεί σε δίκη, αφού προηγηθούν και ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές πραγματογνωμοσύνες και ανακρίσεις από τα αρμόδια όργανα που θα ορισθούν.

Οι σοροί των δύο άτυχων ηλικιωμένων διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για τις απαραίτητες νεκροψίες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παράνομο εξωτερικό ασανσέρ ήταν μια ιδιοκατασκευή που έγινε πριν από δύο περίπου χρόνια και ανεβοκατέβαινε μ΄ ένα λεπτό συρματόσκοινο πέντε(5) χιλιοστών!


Η τροχαλία και το συρματόσχοινο
των 5 χιλιοστών που ανεβοκατέβαζε
το υπαίθριο αυτοσχέδιο ασανσέρ

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ: “Θετικό πρόσημο για τα αντισταθμιστικά… συνεχίζουμε τον αγώνα”

Ο δήμαρχος Δωρίδας απάντα σε όλους και για όλα


Συνέντευξη στο Βαγγέλη Καρανικόλα

Ο δήμαρχος Δωρίδος Γιώργος Καπεντζώνης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη μιλά για το μείζον θέμα των αντισταθμιστικών, για την καθημερινότητα του δήμου, ενώ απαντά και στα όσα του καταλογίζει η αντιπολίτευση. Μιλά επίσης για το πολιτικό του μέλλον, αλλά και για το τι έχει ο δήμος στο συρτάρι του, σχετικά με τα μεγάλα έργα.


Ο Γιώργος Καπεντζώνης σε μία συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Κύριε Καπεντζώνη έχοντας πλέον την εμπειρία, ως δήμαρχος, δύο θητειών, και γνωρίζοντας εκ των έσω τον τρόπο με τον οποίο ο Καλλικράτης έχει δομήσει την αυτοδιοίκηση, θα συμφωνούσατε με την ανάγκη αλλαγής του, κι αν ναι σε ποιους τομείς κρίνετε ότι αυτή είναι επιβεβλημένη;
Καταρχάς θεωρώ ότι ο Καλλικράτης είναι μία αλλαγή που έπρεπε να γίνει, καθώς ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών που είχαμε. Ήταν, θα τολμούσα να πω, και μία προληπτική άμυνα στην κρίση που ακολούθησε, ώστε να μπορέσει η αυτοδιοίκηση να ανταπεξέλθει. Και μιλώ κυρίως για τους μνημονιακούς νόμους, που αφορούν το προσωπικό και τους πόρους. Σίγουρα χρειάζονται βελτιώσεις, μας το έχει δείξει η πράξη αυτό, όμως συμπερασματικά θα έλεγε ότι τα προβλήματα δεν οφείλονται σε αυτόν καθ’ αυτόν τον Καλλικράτη, αλλά στα όσα προβλέπει που όμως δεν εφαρμόζονται. Όταν, για παράδειγμα, ο νόμος προβλέπει την πρόσληψη προσωπικού και αυτό δε γίνεται, φταίει ο νόμος;


Ήσαστε παρών στην επίσκεψη του κ. Πουλάκη στη Φωκίδα, έχετε μελετήσει και την πρόταση της κυβέρνησης για τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση. Θεωρείτε πως κινείται στην σωστή κατεύθυνση;
Αρκετές από τις αλλαγές που προτείνονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως δεν θα πρέπει να εστιάσουμε μόνο στο θέμα της απλής αναλογικής, όπως τείνει να εξελιχθεί η συζήτηση.

Εκτιμώ πως δεν θα πρέπει να δαιμονοποιήσουμε αυτού του είδους την αλλαγή, εάν γίνει, καθώς δε φέρνει το τέλος της αυτοδιοίκησης, όπως πολλοί λένε, όμως από την άλλη, ούτε και θα πρέπει να την εξυψώσουμε ως το μείζον, καθώς και σήμερα που δεν υφίσταται υπάρχει, θα μου επιτρέψετε τον όρο, ισχυρή δόση δημοκρατικής λειτουργίας στους δήμους. Άλλωστε πρέπει να σας πω πως εμείς στο δήμο Δωρίδος σήμερα, σε ποσοστό πάνω 80% οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι ομόφωνες.
Όμως, επιμένω, μην κοιτάζουμε μόνο αυτό, καθώς έτσι θα χάσουμε άλλα πολύ πιο σημαντικά ζητήματα για την αυτοδιοίκηση. Ποια είναι αυτά; Είναι πρότασή μας εδώ και χρόνια πως θα πρέπει οι δήμοι να κατηγοριοποιηθούν, ανεξάρτητα για παράδειγμα από τον πληθυσμό τους στις κατανομές που γίνονται. Δεν μπορεί να είναι αυτός το κριτήριο της χρηματοδότησης, λόγου χάρη, όταν δήμοι με ίδιο πληθυσμό έχουν εντελώς διαφορετικές ανάγκες να καλύψουν, όταν έχουν εντελώς διαφορετική έκταση, όταν έχουν τόσες και τόσες διαφορές.


Το ότι το κεντρικό όργανο των δήμων, η ΚΕΔΕ δηλαδή, έχει αποφασίσει να μην καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση για το θέμα, πως το σχολιάζετε; Σας βρίσκει σύμφωνο, ή θεωρείτε πως εδώ υπάρχουν κι άλλα κίνητρα που κινούν τέτοιου είδους αποφάσεις;
Θεωρώ ότι κακώς η ΚΕΔΕ αποχώρησε από το διάλογο με την κυβέρνηση. Τα στελέχη της θεώρησαν πως επειδή μειοψηφούσαν οι αιρετοί στην Επιτροπή που είχε συσταθεί, από τα υπόλοιπα μέλη, τότε και οι όποιες αποφάσεις παίρνονταν θα ήταν προειλημμένες. Αυτός όμως είναι λάθος καθώς και η όποιες αποφάσεις παίρνονταν δεν θα είχαν αποφασιστικό χαρακτήρα αλλά τη μορφή εισήγησης. Έπρεπε λοιπόν η ΚΕΔΕ να παραμείνει, παλεύοντας για όλα εκείνα που αφορούν τους δήμους.


Όπου συζήτηση για αλλαγές στον Καλλικράτη μοιραία τίθεται και το θέμα των γεωγραφικών ορίων του δήμου. Πολλοί στη Δωρίδα υποστηρίζουν πως ο δικός σας δήμος είναι αρκετά ανομοιογενής, από περιοχή σε περιοχή, πράγμα που γεννά δυσκολίες. Θα έπρεπε πιστεύετε να επανεξεταστούν τα όριά του, στη λογική του να μοιραστούν εκ νέου οι περιοχές της Φωκίδας, που σήμερα έχει μόνο δύο δήμους;
Όταν ανοίγει η συζήτηση για αλλαγές στην αυτοδιοίκηση, πάντα ανοίγει και το θέμα των ορίων των δήμων. Ανοίγει όμως στην παρούσα φάση από σχεδόν όλους, εκτός της κυβέρνησης, αφού η ίδια φρόντισε εξαρχής να ξεκαθαρίσει πως δεν το βάζει στην παρούσα φάση στο τραπέζι. Άρα για εμάς δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να το θίξουμε ως θέμα, για να μην πω μάλιστα πως μπορεί μια τέτοια συζήτηση να είναι και επικίνδυνη, αφού μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις που θα συνιστούν ένα ακόμα πρόβλημα, στα πολλά που ήδη έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ας είχαμε λήξει άλλα θέματα, όπως αυτά των πόρων ή του προσωπικού, και τότε σας διαβεβαιώ ότι η συζήτηση για τα όρια δεν θα είχε και τόση σημασία.


Ας έρθουμε όμως τώρα και στα ζητήματα που τρέχει ο δήμος σας. Πρώτο στην κορυφή της λίστας είναι αυτό των αντισταθμιστικών. Καταρχάς που βρισκόμαστε σήμερα, και τι πρόσημο έχει ο απολογισμός σας για τις έως σήμερα ενέργειες που έχετε κάνει;
Καταρχάς θα πρέπει να σας πω κύριε Καρανικόλα πως το θέμα αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά του δήμου μας, έτσι το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, όμως ταυτόχρονα δεν αποτελεί και τη μόνη μας ενασχόληση, καθώς η καθημερινότητά μας βρίθει θεμάτων εξίσου σημαντικών για τους δημότες μας. Αφού πούμε ότι κακώς είμαστε σήμερα στη θέση της διεκδίκησης των αντισταθμιστικών, μιας και η πολιτεία όφειλε να το έχει λύση εξαρχής, τότε αυτομάτως καταλήγουμε και στο συμπέρασμα πως πρόκειται για δίκαιο αίτημα, που έχει και την ηθική του διάσταση απέναντι σε όλους εκείνους, που για χρόνια έχουν πληγεί, και που θα συνεχίζουν να εισπράττουν τα προβλήματα και στο μέλλον.
Όταν μάλιστα βλέπουμε άλλες περιπτώσεις ανά την χώρα, όπου με λιγότερες επιπτώσεις από τις δικές μας, έχει υπάρξει δικαίωση, τότε εμείς πώς θα πρέπει να αισθανόμαστε, αν όχι τουλάχιστον αδικημένοι; Όλα αυτά λοιπόν μοιραία το κατατάσσουν ως ένα από τα κορυφαία θέματά μας, που όμως γνωρίζουμε πως δεν θα επιτευχθεί με τη μία, θέλει υπομονή, επιμονή και σωστούς χειρισμούς. Πρώτη φορά ένα υπουργείο συνέταξε νομοσχέδιο, ακόμα κι αν τελικά δεν πέρασε, πρώτη φορά κατατέθηκε τροπολογία, κι αυτό επίσης είναι θετικό. Όλα τα κόμματα έχουν γνώση του, και κανένα δεν μας έχει πει, όπως ούτε και η κυβέρνηση, ότι δεν έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Άρα το πρόσημο είναι θετικό, στο σύνολο όλων των παραπάνω, κι αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε


Επιμένετε στον παράλληλο δρόμο της πολιτικής λύσης ή εκείνης που θα έρθει μέσα από τις διεκδικήσεις στα ευρωπαϊκά όργανα; Που πιστεύετε ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας; Η πρώτη, πάντως, αυτή την περίοδο δείχνει να απομακρύνεται.
Σίγουρα επιμένουμε στο δρόμο της παράλληλης λύσης. Πρώτα και κύρια επιθυμούμε την πολιτική λύση, γιατί όπως σας είπε λίγο πριν, κανένα από τα πολιτικά μας κόμματα, ή την κυβέρνηση, δεν απορρίπτει το δίκαιο του αιτήματός μας. Μένει λοιπόν το πώς αυτό θα μετουσιωθεί σε μία νομοθετική ρύθμιση, η οποία μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Η πολιτική λύση λοιπόν είναι πάντα ένα από τα ενδεχόμενά μας. Τούτο όμως δεν αποτελεί εμπόδιο για την παράλληλη διεκδίκηση μέσω των ευρωπαϊκών οργάνων, κάτι για το οποίο εμείς ετοιμαζόμαστε από καιρό. Να ξεκαθαρίσω όμως, επειδή λέτε ότι η πολιτική λύση απομακρύνεται, πως εμείς δε θέσαμε ποτέ χρονικό στόχο για την επίτευξη των αντισταθμιστικών, άρα δεν πρόκειται και να σταματήσουμε τη διεκδίκησή τους μέσω αυτής της οδού.


Πρόσφατα κατηγορηθήκατε πως με τον χειρισμό του θέματος στην ουσία το υπονομεύετε. Πώς σχολιάζετε αυτή τη δήλωση, η οποία μάλιστα προήλθε από ένα πρόσωπο, τον κ. Μπούγα, που έχει διατελέσει ρόλο στα κοινά του νομού;
Έχουμε εξαρχής ξεκαθαρίσει, και λόγω της εμπειρίας μας, και λόγω του ιστορικού της διεκδίκησης, αλλά και λόγω της φιλοσοφίας μας, πως στόχος ήταν και θα είναι η δημιουργία όσο το δυνατόν ευρύτερων συμμαχιών. Δεν πρόκειται λοιπόν να μπούμε σε κανενός είδους τέτοια αντιπαράθεση, με οποιονδήποτε, σε αυτή μας τη διαδρομή. Δεν σχολιάζουμε λοιπόν δηλώσεις ή σχόλια που γίνονται για το θέμα. Εμείς επιλέξαμε εξαρχής να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σχετικά με τις κινήσεις που κάνουμε, ώστε κανείς να μην μπορεί να μας κατηγορήσει για τίποτα. Είναι ενήμερο ανά πάσα ώρα το δημοτικό συμβούλιο, είναι ενήμεροι οι δημότες μας, είναι ενήμερα τα πολιτικά κόμματα και οι βουλευτές τους, είναι όλοι ενήμεροι κ. Καρανικόλα, κι αυτό διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τα ανοιχτά και καθαρά μας «χαρτιά».
Ο δήμος Δωριδος δε φέρει ευθύνη για το ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές, Φωκίδας και Αιτ/νίας, δεν έθεσαν το θέμα. Και για να καταλήξω ως προς το θέμα που τίθεται, ο καθένας κρίνει, και έχει δικαίωμα να το κάνει. Με βάση όμως και τη δική του στάση, απέναντι στα γεγονότα και την ιστορία, κρίνεται κιόλας από την κοινωνία. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μου επιτρέψετε να μην πράξω κάτι τέτοιο.


Ήσαστε παρών  στο πρόσφατο Συνέδριο της Λαμίας. Είχε σειρά συναντήσεων με κυβερνητικά στελέχη. Τα συμπεράσματά αυτών;
Ήταν ένα συνέδριο το οποίο συζητήθηκε πολύ, για διάφορους λόγους. Από τη στιγμή που έγινε εγώ το κρίνω θετικά, καθώς δόθηκε η ευκαιρία σε φορείς της Στερεάς Ελλάδας να θέσουν πολλά από τα ζητήματά τους σε στελέχη της κυβέρνησης. Εμείς βάλαμε μία σειρά από ζητήματα που μας απασχολούν, όπως για παράδειγμα τη νομιμοποίηση λιμενικών έργων τα οποία «ακροβατούν» εδώ και χρόνια, χωρίς μάλιστα τη δυνατότητα νέων επί αυτών. Θέσαμε το θέμα των αντισταθμιστικών φυσικά, σε τρεις διαφορετικούς υπουργούς, το θέμα του Ταμιευτήρα του Χάρμισκου και το θέμα του αναδασμού, όπου μάλιστα για τα δύο τελευταία υπήρξαν και δεσμεύσεις. Επίσης θέσαμε το θέμα της διαχείρισης των λυμάτων για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, και το εάν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν στη νέα προγραμματική περίοδο. Τέλος βάλαμε και το ζήτημα του παραλίμνιου αγωγού διαχείρισης των λυμάτων, όπου ο κ. Φάμελλος δεσμεύτηκε πως έως το τέλος του έτους, θα έχει προχωρήσει όλες τις ενέργειες με τους συναρμόδιους φορείς. Θεωρώ πως η κυβέρνηση ορθώς πράττει με την πραγματοποίηση αυτών των συνεδρίων, καθώς αποκτά καλύτερη εικόνα της κάθε περιοχής.


Πάμε λίγο στο κεφάλαιο καθημερινότητα. Πρόσφατα η μείζονα μειοψηφία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία σας κατηγορεί πως έχετε χάσει το συγκεκριμένο στοίχημα στο δήμο. Μιλά για προβλήματα στην καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων, για την κατάσταση των δημοτικών δρόμων, που είναι γεμάτοι λακκούβες, για τις συχνές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης και για άλλα πολλά. Η απάντησή σας;
Η μείζονα μειοψηφία του δήμου οφείλει να ασκεί έλεγχο στα δικά μας πεπραγμένα, οφείλει να μιλά γι’ αυτά στους δημότες, δεν μπορεί όμως να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Τέτοια προβλήματα, όπως αυτά που περιγράφει, στο δήμο μας δεν υπήρξαν. Τη στιγμή που όλη η χώρα συνταράχθηκε με το θέμα των σκουπιδιών, ο δικός μας δήμος δεν άφησε για περισσότερες από 24 ώρες χωρίς αποκομιδή κανένα σημείο του. Οι συχνές βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης, για τις οποίες γίνεται λόγος, οφείλονται στο ότι είναι πεπαλαιωμένο, κι όχι γιατί φέρει ευθύνη ο δήμος. Εμείς εκεί που κρινόμαστε είναι στο εάν δίνουμε άμεσα τη λύση, και αυτό το κάνουμε και με το παραπάνω. Η μείζονα μειοψηφία, λοιπόν, διαπιστώνει προβλήματα, τα οποία όμως δε διαπιστώνουν οι πολίτες, κι αυτό γιατί οι πολίτες έχουν την άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών μας. Εκτιμώ πως ήταν μία εξ ανάγκης παρουσία της συγκεκριμένης παράταξης, η οποία όμως έπεσε στο κενό λόγω και των ζητημάτων που έθεσε.


Με την ευκαιρία, η κριτική που δεχθήκατε άγγιζε κι άλλους τομείς, όπως αυτός για παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας της ομάδας σας. Ούτε λίγο ούτε πολύ η παράταξη του κ. Κουλούλα είπε ότι ασκείτε διοίκηση με βάση τις προεκλογικές συμφωνίες που κάνατε, μοιράζοντας τις θέσεις στους συμβούλους σας, και όλα τα άλλα έπονται…
Είμαστε μία παράταξη πολυσυλλεκτική, ένας συνδυασμός που στην πράξη έχει αποδείξει τον τρόπο λειτουργίας του. Πεποίθησή μας είναι πως όλοι έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να διαχειριστούν μέρος της ευθύνης, κι όχι της εξουσίας, που τους ανέθεσαν οι πολίτες. Δεν είμαστε δογματικοί, δεν έχουμε αγκυλώσεις. Δεν μπορούν να μας χρεώσουν κομματικά κίνητρα, δεν μπορούν να μας χρεώσουν τοπικιστικά κίνητρα, έψαξαν και κατέληξαν στο αφήγημα των προεκλογικών συμφωνιών. Ενδεχομένως να κρίνουν και εξ ιδίων τα αλλότρια, όμως και μόνο η συνοχή της ομάδας μας, μετά από τόσα χρόνια, αντικρούει τους ισχυρισμούς τους.


Σκληρός υπήρξε και ο κ. Αρτινόπουλος σε πρόσφατη συνέντευξή του στην «Εν Δεφλοίς». Είπε χαρακτηριστικά πως το αίτημα για διαφάνεια κάπου ξεχάστηκε στην πορεία, ενώ την εμφάνισή της έκανε και η εξυπηρέτηση ημετέρων με τις απευθείας αναθέσεις. Τι απαντάτε επ’ αυτών;
Αφού τίθεται για μία ακόμα φορά το θέμα ας το απαντήσουμε και πάλι. Οι απευθείας αναθέσεις που γίνονται από το δήμο μας είναι οι απολύτως απαραίτητες, και μόνο όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Λίγο πριν μου θέσατε το ζήτημα των δικτύων ύδρευσης. Όταν λοιπόν προκύπτουν ταυτόχρονα τέτοιες βλάβες τι θα πρέπει να κάνω; Να αφήσω το πρόβλημα να υφίσταται ή να δώσω άμεσα λύση. Εγώ επιλέγω να δώσω λύση, και προσέξτε, τη λύση που μου επιτρέπει ο νόμος. Αυτό κάνουμε λοιπόν, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ακολουθούμε τη διαδικασία των διαγωνισμών. Σε όλα αυτά υπάρχει διαφάνεια και πάντα ακολουθούμε τα όσα ο νόμος ορίζει, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Το ίδιο, θα πρέπει να πω εδώ, ισχύει και για τη διαδικασία των προμηθειών. Υπάρχει λοιπόν να πω καταλήγοντας, μία ισορροπία μεταξύ διαγωνισμών και αναθέσεων, που προφανώς δεν έχει σχέση με τα όσα γίνονταν στο παρελθόν και με την πλάστιγγά που έγερνε στο 100% στην πλευρά των αναθέσεων.


Πάμε λίγο και στα οικονομικά του δήμου. Καταρχάς αυτή τη στιγμή το πρόσημο το δικό σας είναι θετικό ή αρνητικό;
Τα δύσκολα για εμάς χρόνια ήταν τα πρώτα δύο της προηγούμενης θητείας. Τα διαχειριστήκαμε όμως, και έκτοτε έχουμε βάλει το δήμο σε μια σταθερή τροχιά. Ποτέ δε παρουσιάστηκε πρόβλημα ως προς τη ρευστότητά μας για την κάλυψη των αναγκών, ποτέ και κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε στις συναλλαγές του με το δήμο φοβούμενος μην χάσει τα χρήματά του. Αποπληρώνουμε σταθερά τα δάνεια που παραλάβαμε, είμαστε κοντά την αποπληρωμή τους, ενώ επί θητείας μας δεν δανειστήκαμε ούτε ένα ευρώ για να καλύψουμε υποχρεώσεις.
Και κάτι ακόμα. Οι περισσότεροι δήμοι της χώρας, για να αποφύγουν χειρότερες συνέπειες, αποπλήρωσαν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέσω της κρατικής ενίσχυσης που δόθηκε για το σκοπό αυτό. Ο δικός μας δήμος δεν προσέφυγε σε αυτή τη λύση, κι αυτό είναι ένα παράσημο για τη διαχείριση των οικονομικών μας. Σε αυτό το δρόμο θα βαδίσουμε και στο μέλλον.


Με δεδομένο πως τα χρήματα από την κρατική χρηματοδότηση επαρκούν μόνο για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών, και για κάποια λίγα μικρά έργα, μοιραία, αν ο δήμος θέλει να παρουσιάσει μεγάλα έργα, πρέπει να στραφεί στα ευρωπαϊκή προγράμματα. Τι περιέχουν τα «συρτάρια» του δήμου σχετικά με αυτά;
Να μου επιτραπεί να διορθώσω λίγο το ερώτημα, καθώς τα χρήματα που μας δίνει το κράτος δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη των άμεσων αναγκών. Με δεδομένο αυτό έχουμε κι εμείς στρέψει το ενδιαφέρον μας προς πάσα κατεύθυνση που μπορεί να μας αποφέρει πόρους, μία εκ των οποίων είναι και οι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Έχουμε ώριμες μελέτες ακόμα και στο 100%, οι οποίες περιμένουμε να ανοίξουν προσκλήσεις για να τις εντάξουμε. Στον τομέα της ύδρευσης έχουμε τέτοιες επτά ή οκτώ. Έχουμε τέσσερις επίσης μελέτες για τη διαχείριση των λυμάτων, επίσης κάποιες για τον τομέα της οδοποιίας, και άλλες ακόμα, που δε νομίζω πως θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία της ανάλυσής τους. Συμπερασματικά θα λέγαμε πως είμαστε προ των πυλών, αναμένοντας το πότε θα ανοίξουν προσκλήσεις, για να εντάξουμε έργα, είτε μεσαία τάξεως, είτε μεγαλύτερα. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας εκτιμώ ότι σύντομα θα φανούν, τόσο μέσω του ΕΣΠΑ όσο και μέσω του Leader που επίσης έχουμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία.


Μία τεράστια πληγή της περιοχής, για πάρα πολλά χρόνια είναι ο αναδασμός. Βλέπετε φως στο θέμα; Η περιφέρεια έχει δείξει ενδιαφέρον αλλά οι καλλιεργητές ακόμα περιμένουν να ξαναμπούν στα χωράφια τους. Θα περιμένουν πολύ εκτιμάτε;
Ο αναδασμός δεν είναι απλά μια πληγή για την περιοχή μας, είναι η μεγαλύτερή μας πληγή. Πρέπει να κλείσει άμεσα και οι ενδείξεις που έχουμε αυτή την περίοδο, με το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ υπουργού και Περιφέρειας, μας κάνουν να αισθανόμαστε αισιόδοξοι. Θεωρώ πως σύντομα η πολιτεία θα διαθέσει ένα ποσό πάνω από 5 εκατ. ευρώ, το οποίο μέσω των μελετών της Περιφέρειας θα δώσει την τελική λύση.


Ένα ζήτημα που πραγματικά δημιουργεί στενάχωρα συναισθήματα είναι αυτό της ερήμωσης του δήμου. Οι νέοι φεύγουν κύριε δήμαρχε… προφανώς και λόγω της κατάστασης της χώρας αλλά και λόγω των προβλημάτων του τόπου μας. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό;
Αυτό αλλάζει μόνο με την εξεύρεση θέσεων εργασίας. Όταν λοιπόν όλη η χώρα αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, η Δωρίδα δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Και πώς να αποτελεί όταν ως περιοχή το αντιμετώπισε πρώτη, λόγω άλλων δικών της ιδιαίτερων συνθηκών. Οι λύσεις είναι περιορισμένες και θα έρθουν μόνο εάν επιτευχθούν πράγματα σε επίπεδο χώρας.
Όμως κοιτάξτε να δείτε λύσεις τις οποίες δυστυχώς καμία κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει. Το επιστημονικό προσωπικό της χώρας φεύγει για το εξωτερικό, όταν δήμοι, και μάλιστα δήμοι της περιφέρειας, στερούνται τέτοιων ανθρώπων. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε προσλήψεις ανθρώπων που θα εργαστούν σε νευραλγικούς τομείς, με άμεση ανταπόδοση του έργου τους. Εάν εγώ προσλάβω κάποιους ανθρώπους για την απορρόφηση χρημάτων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τι λέτε δεν θα είμαι ως δήμος πολλαπλά ωφελημένος; Δεν θα είναι ωφελημένη εν τέλει, συνολικά, και η περιοχή; Λύσεις υπάρχουν, αλλά είναι απορίας άξιο γιατί δεν τις εφαρμόζουν.


Ένα τελευταίο ερώτημα, που έχει σχέση με το πολιτικό σας μέλλον. Σενάρια σας θέλουν να περνάτε στην περιφέρεια, άλλα πιο τολμηρά να κάνετε το άλμα και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Τι έχετε στο μυαλό σας για την επόμενη ημέρα; Θα συνεχίσετε να είστε αυτοδιοικητικά παρών στα του δήμου ή δεν αποκλείετε κάποιο από τα παραπάνω;
Το μόνο βέβαια είναι ότι δεν έχω τελειώσει με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε απέναντι στο δήμο και τους δημότες. Ήδη έχουμε θίξει αρκετές από αυτές στη συζήτησή μας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στην παρούσα θητεία και είμαι ξεκάθαρος ότι δεν πρόκειται να τη διακόψω για κανένα λόγο. Όταν θα έρθει ο χρόνος των επόμενων εκλογών, τότε όλα θα τεθούν επί τάπητος. Άλλωστε δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εμένα, είναι κάτι που αφορά τη δημοτική μας ομάδα συνολικά, είναι κάτι που αφορά τους δημότες μας, κατά κύριο λόγο, οι οποίοι θα μου δείξουν το τι πρέπει να κάνω, όπως το έχουν κάνει έως σήμερα με την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν.

*η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Εν Δελφοίς»

Οι προστάτες της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου

Ειδικά εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι μεριμνούν όλο τον χρόνο για την ασφαλή λειτουργία του έργου

 ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιώργος Λιάλιος

Στην κορυφή του υψηλότερου πυλώνα της
 γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου, στα 160 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, η θέα είναι μαγευτική. Το οδόστρωμα, 110 μέτρα χαμηλότερα, μοιάζει με διάδρομο προσγείωσης και μόνο τα λεπτά καλώδια του αντικεραυνικού συστήματος που ξεκινούν από την κορυφή και ακολουθούν σε μικρό ύψος τα μεγάλα λευκά καλώδια στα οποία είναι αναρτημένη η γέφυρα σου υπενθυμίζουν ότι βρίσκεται στην «στέψη» ενός ανθρώπινου έργου.


Για να φτάσεις εκεί πρέπει να ακολουθήσεις μια διαδρομή που δεν προσφέρεται για όλους, όχι μόνο (προφανώς) από πλευράς δυνατότητας πρόσβασης αλλά και από πλευράς αυτοελέγχου. Η είσοδος στον πυλώνα βρίσκεται στο επίπεδο του οδοστρώματος. Εισέρχεσαι σε έναν στενό χώρο και ανεβαίνεις μερικές δεκάδες μέτρα με σιδερένιες σκάλες, μέσα από καταπακτές που χωρούν μόλις έναν άνθρωπο. Aκολουθεί το ασανσέρ: ένας κλειστός κλωβός που χωρά μετά βίας δύο άτομα και ανεβαίνει αργά, με θόρυβο που θυμίζει την άνοδο στα τρενάκια του λούνα παρκ και μικρές δονήσεις, τη μία από τις πλάγιες πλευρές του πυλώνα. Στη συνέχεια, σιδερένιες σκάλες για μερικές δεκάδες μέτρα ανόδου ακόμα μέχρι την κορυφή όπου βρίσκεται το μικρό δώμα, ένα τσιμεντένιο κουτί από τα ανοίγματα του οποίου προσφέρεται αυτή η υπέροχη θέα.

Όμως για τους ανθρώπους τους οποίους συνοδεύσαμε στην κορυφή του τρίτου πυλώνα της γέφυρας, αυτή είναι μια διαδρομή ρουτίνας. Ο Γιάννης Παπαντωνίου και ο Αλέξανδρος Κωτούζας, πολιτικοί μηχανικοί εργαζόμενοι στην Γέφυρα ΑΕ, επισκέπτονται το εσωτερικό και την κορυφή των πυλώνων στο πλαίσιο μιας επαναλαμβανόμενης διαδικασίας ελέγχων.

«Σήμερα ήρθαμε να επιθεωρήσουμε το αντικεραυνικό σύστημα της κεφαλής (σ.σ. του πυλώνα). Η δουλειά μας είναι να ελέγξουμε αν όλα τα στοιχεία του αντικεραυνικού συστήματος βρίσκονται στη θέση τους και είναι σταθερά συνδεδεμένα με την υπόλοιπη κατασκευή και να καταγράψουμε οποιουδήποτε είδους αστοχία ή απώλεια», εξηγεί ο κ. Παπαντωνίου. Kρατά μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και καταγράφει κάθε εμφανή μικροφθορά, όπως ένα «σκάσιμο» της μπογιάς. Ο συνάδελφός του καταγράφει σε ένα tablet το σημείο λήψης της φωτογραφίας, τον αριθμό της και τις τυχόν παρατηρήσεις.

«Ανεβαίνουμε εδώ μια φορά κάθε χρόνο. Είναι μια γρήγορη επιθεώρηση αλλά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί είναι ένα καίριο σημείο της κατασκευής», εξηγεί ο κ. Παπαντωνίου.

Μερικές δεκάδες μέτρα χαμηλότερα, άλλα συνεργεία πραγματοποιούν εργασίες στο κατάστρωμα της γέφυρας, επί του οδοστρώματος και ακριβώς από κάτω, σε έναν κλειστό χώρο επάνω σε σκαλωσιές, οι οποίες δεν επιτρέπεται να στηρίζονται στη γέφυρα καθώς αυτή ταλαντώνεται με τον άνεμο και την κίνηση των οχημάτων.

«Βρισκόμαστε σε έναν από τους δύο μεγάλους αρμούς της κύριας γέφυρας», εξηγεί ο Philip Corbett, διευθυντής εργασιών στην Γέφυρα ΑΕ. «Οι μεγάλοι αρμοί επιτρέπουν τις κινήσεις του κύριου καταστρώματος. Η συντήρηση εδώ είναι βαριά, ουσιαστικά γίνεται ανανέωση όλου του συστήματος ολισθηρότητας του αρμού. Αλλάζουμε όλα τα εξαρτήματα ένα ένα, περίπου 900 εξαρτήματα σε όλο τον αρμό, καθώς επίσης τις επιφάνειες ολισθηρότητας».

Οι εργασίες στο σημείο αυτό θα διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες. Σε κάθε μετακίνηση του συνεργείου «αποκλείεται» και το αντίστοιχο κομμάτι του οδοστρώματος. «Επειδή δουλεύουμε σε μικρές ζώνες πρέπει να γίνει συνδυασμός εργασιών: μηχανουργικές εργασίες, βαφές, προετοιμασία επιφανειών και μονταρίσματα και όλα αυτά σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτές οι δουλειές δεν συνδυάζονται τέλεια. Χρειάζεται στενή επίβλεψη, συντονισμός, παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας». Η μόνη περίοδος στην οποία όλες οι εργασίες σταματούν είναι ο Αύγουστος, λόγω αιχμής στην κυκλοφορία της γέφυρας.

«Η συντήρηση είναι μια συνεχής διεργασία», εξηγεί ο Άρης Σταθόπουλος, τεχνικός διευθυντής στην Γέφυρα ΑΕ. «Σε ετήσια βάση γίνεται ο έλεγχος συγκεκριμένων επιφανειών από σκυρόδεμα, μεταλλικών επιφανειών και δομικού εξοπλισμού όπως οι αρμοί, τα εφέδρανα, οι αποσβεστήρες. Επίσης κάθε χρόνο συντηρείται ένα ποσοστό του οδοστρώματος».

Κάθε δύο χρόνια γίνεται ο έλεγχος των 468 καλωδίων, στα οποία «κρέμεται» η γέφυρα. Όπως εξηγεί ο κ. Σταθόπουλος, μηχανικοί της γέφυρας ανοίγουν τις «αγκυρώσεις» (τα σημεία στους πυλώνες και στο οδόστρωμα όπου συγκρατούνται τα καλώδια) και ελέγχουν το εσωτερικό των καλωδίων και αναπληρώνουν το ειδικό κερί που λειτουργεί ως λιπαντικό. Τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν εξωτερικοί έλεγχοι από εναερίτες, ειδικό συνεργείο που κυριολεκτικά κρέμεται στον αέρα.

Κάτω από τη θάλασσα

Εργασίες συντήρησης όμως γίνονται και σε βάθος πολλών δεκάδων μέτρων, ακόμα και κάτω από τη θάλασσα. Τα θεμέλια των πυλώνων, με μέγιστη διάμετρο 90 μέτρων, φθάνουν σε βάθος 50-65 μέτρων κάτω από τη θάλασσα και πρέπει επίσης να επιθεωρούνται σε ετήσια βάση.

«Ερχόμαστε μια φορά το χρόνο στο εσωτερικό κάθε πυλώνα και ελέγχουμε όλες τις επιφάνειες του σκυροδέματος με ειδική πλατφόρμα», εξηγεί ο κ. Σταθόπουλος. «Ανάλογα με τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων επεμβαίνουμε τοπικά για επιδιόρθωση ατελειών του σκυροδέματος. Άλλες εργασίες αφορούν στον γεωμετρικό έλεγχο, περίπου ανά 4 χρόνια και εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας των κλιμακοστασίων».

Πολλοί από τους ελέγχους γίνονται αυτόματα, χάρη σε ένα σύστημα αισθητήρων. «Η δομική παρακολούθηση γίνεται μέσω ενός σημαντικού αριθμού αισθητήρων που είναι τοποθετημένοι σε όλη τη γέφυρα. Χάρη σε αυτούς μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να μετράμε την εντατική κατάσταση της γέφυρας, δυνάμεις, μετακινήσεις καθώς επίσης και τις περιβαλλοντικές συνθήκες: ταχύτητα ανέμου, διεύθυνση, θερμοκρασία, σχετική υγρασία», λέει ο τεχνικός διευθυντής της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου. «Το σύστημα αυτό έχει εξελιχθεί με τα χρόνια και αποτελεί και έναν τρόπο διαχείρισης της κυκλοφορίας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε έκτακτες συνθήκες όπως στην περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού».

Το κόστος της συντήρησης της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου είναι υψηλό. «Το κόστος της συντήρησης από το 2005 ξεπερνά τα 20-21 εκατ. ευρώ», λέει ο κ. Σταθόπουλος. «Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ακόμα 13 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν μεγάλες τεχνικές βελτιώσεις της γέφυρας όπως η τοποθέτηση του εξωτερικού αντικεραυνικού συστήματος, εξωτερικών αποσβεστήρων στα καλώδια κα. Από το 2005 έως σήμερα έχουν δαπανηθεί για τη συντήρηση του έργου 50.000 εργατοημέρες. Είναι σημαντικό κάποιος να καταλάβει τη μεγάλη επιφάνεια που υπάρχει προς επιθεώρηση και συντήρηση. Κάποιος που απλά περνά τη γέφυρα δεν το καταλαβαίνει».

Η κατασκευή της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου ξεκίνησε το 1997 -το κυρίως κατασκευαστικό κομμάτι το 1999- και ολοκληρώθηκε το 2004. Σύμφωνα με στοιχεία της Γέφυρας ΑΕ, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 50 εκατ. διελεύσεις οχημάτων από τη γέφυρα. Η μέση ημερήσια κίνηση προ κρίσης ήταν 13.500 οχήματα, όμως με την κρίση μειώθηκε κατά 40%. Από το 2015 παρατηρείται και πάλι αύξηση, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί λόγω της ολοκλήρωσης των έργων στην Κορίνθου- Πατρών και στην Ιόνια Οδό (η σύνδεση με την Ιόνια έγινε την 1η Ιουνίου).

Η κατασκευή της μεγαλύτερης καλωδιωτής γέφυρας μεγάλων ανοιγμάτων στον κόσμο ήταν μια τεχνική πρόκληση. Ακόμα και σήμερα πολλές πολυτεχνικές σχολές από όλο τον κόσμο επισκέπτονται κάθε χρόνο το έργο για να ενημερωθούν από κοντά για τη διαδικασία ανέγερσης και συντήρησής του.

«Οι κύριες προκλήσεις που έπρεπε να ληφθούν υπόψη τόσο στο σχεδιασμό και πλάνο κατασκευής, όσο και στο πλάνο συντήρησης είναι το μεγάλο βάθος θεμελίωσης (65 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας), η κακή ποιότητα του υπεδάφους (δεν υπάρχει βραχώδες υπόβαθρο ούτε στα 100 μέτρα κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας) η σεισμικότητα της περιοχής και οι τεκτονικές μετακινήσεις», εξηγεί ο Άρης Σταθόπουλος, τεχνικός διευθυντής της γέφυρας.

«Σε αυτά (σσ. που έπρεπε να προβλεφθούν) θα πρέπει να προσθέσουμε την περίπτωση πρόσκρουσης κάποιου δεξαμενόπλοιου σε πυλώνα, καθώς και τους συχνούς και δυνατούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, πάντα κάθετα στον άξονα του καταστρώματος της γέφυρας», προσθέτει.