Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Ενημερωτική εκδήλωση στη Μανάγουλη για καλλιέργειες αρωματικών φυτών

Ενημερωτική εκδήλωση  για τις καλλιέργειες αρωματικών φυτών θα γίνει την  Κυριακή 26 Μαΐου στη Μανάγουλη.

Ομιλητής θα είναι ο γεωπόνος Ηλίας Ντζάνης και το θέμα «Προοπτικές καλλιέργειας των αρωματικών φυτών και ιδιαίτερα της στέβιας στην περιοχή μας».

Η εκδήλωση θα γίνει στο Λαογραφικό Μουσείο Μανάγουλης  την Κυριακή 26 Μαΐου το πρωί στις 11:00.

Διοργανωτές της εκδήλωσης είναι ο
- ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ και ο
- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

 

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Πλειοδοτική δημοπρασία Δήμου Δωρίδας για ισόγειο κατάστημα στην Πεντάπολη

Σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία  προχωρά ο Δήμος Δωρίδας για την εκμίσθωση  ισογείου καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδας (πρώην Ταπητουργική Σχολή), που βρίσκεται στην  Πεντάπολη  Δωρίδας (πλησίον της παιδικής Χαράς), επιφάνειας 213,01 τ.μ.

Οι όροι της δημοπρασίας δόθηκαν στη δημοσιότητα με ανακοίνωση του Δημάρχου Γιώργου Καπεντζώνη και είναι οι εξής :

Άρθρο 1°
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στο Λιδωρίκι στις 28 Μαϊου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 10:00 έως 11:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81),

Άρθρο 2ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου, που εξουσιοδοτείται από τώρα για τον σκοπό αυτό, με την παρούσα απόφαση και του τελευταίου πλειοδότη και σε καμία περίπτωση πριν τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης, και χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Ο μισθωτής υποχρεούται, μετά τη λήξη της μίσθωσης, απροφασίστως και χωρίς άλλη προειδοποίηση ή άλλη όχληση, να εκκενώσει και παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο στον εκμισθωτή στην καλή κατάσταση που παρέλαβε αυτό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον όρο 9 του παρόντος.

Σε περίπτωση μη αποχώρησης κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα του επιβληθεί ποινική ρήτρα η οποία θα ανέρχεται για κάθε μέρα καθυστερήσεως  της απόδοσης αυτού, σε ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο πέμπτο (1/15) του κατά τη λήξη της σύμβασης καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος.

Άρθρο 3ο
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των 150,00 €/μήνα. Στη συνέχεια και καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης (συμβατικής ή νόμιμης), το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως υπολογίζεται από την ΕΣΥΕ. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται από τον μισθωτή, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 4ο
Το υπό εκμίσθωση ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ψητοπωλείο με δυνατότητα σερβιρίσματος ειδών καφεζαχαροπλαστείου), σύμφωνα με την εκδοθησόμενη από τον μισθωτή άδεια λειτουργίας του Καταστήματος.

Άρθρο 5ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, ίση με ποσοστό 10% επί του ετησίου ορίου της αρχικής προσφοράς ήτοι ποσού ευρώ 180,00. Η εγγυητική συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με άλλη, καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 10% επί του ετησίου μισθώματος.

Άρθρο 6ο
Ο τελευταίος πλειοδότης θα πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή δημοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει μαζί του τα πρακτικά της δημοπρασίας ώστε να καταστεί αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 7ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 8ο
Ο τελευταίος πλειοδότης, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει στο Δήμο Δωρίδος με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, γιατί διαφορετικά η εγγύηση που θα έχει κατατεθεί από τον ίδιο θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και θα ενεργηθεί αναπλειστηριασμός σε βάρος του και σε βάρος του εγγυητή, οι οποίοι ενέχονται για την τυχόν επίτευξη κατώτερου μισθώματος από το ποσό της προσφοράς τους.

Άρθρο 9ο
Ο Δήμος Δωρίδος δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα που αφορούν το μίσθιο σε σχέση με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, όπως π.χ. για τη χορήγηση των διοικητικών και λοιπών αδειών που τυχόν απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης του μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες του, για την έγκαιρη εξασφάλιση αυτών. Ο Δήμος όμως υποχρεούται να συνδράμει τον  μισθωτή σε ό,τι είναι τυχόν απαραίτητο για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.

Άρθρο 10ο
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της καθαριότητας γύρω από το κατάστημα, όπως και για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Δήμου.

Άρθρο 11ο
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, αφού τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία γνωρίζοντας ότι το κτίριο χρήζει επισκευών λόγω προβλημάτων στεγανοποίησης υγρασιών κλπ. και λόγω αυτού αποδέχεται το κλείσιμο του καταστήματος που θα μισθώσει, από 1-10-2013 και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί κατά τη χειμερινή περίοδο, για την επισκευή του από τον Δήμο, απαλλάσσοντας τον για το διάστημα αυτό από την καταβολή του προκύπτοντος ενοικίου

Άρθρο 12ο
Το μίσθιο θα παραδοθεί μετά το τέλος της μίσθωσης σε άριστη κατάσταση. Οποιαδήποτε βελτίωση, μεταρρύθμιση ή επισκευή τυχόν γίνει στο μίσθιο από τον μισθωτή,  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και δεν θα θίγει τη στατική επάρκεια και τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου και απαραίτητα μετά την έκδοση της τυχόν απαιτούμενης άδειας των αρμοδίων αρχών κατά τα παραπάνω. Θα παραμείνει δε σε όφελος  του μισθίου μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της μίσθωσης χωρίς δικαίωμα του μισθωτή προς αφαίρεση ή απαίτησή του προς αποζημίωση, ή αξίωσή του κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, από τα οποία δικαιώματά του και αξιώσεις του.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, κατά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης και την αποχώρησή του από το μίσθιο, ο μισθωτής δικαιούται να παραλάβει τα εγκατασταθέντα και ανήκοντα σ’ αυτόν έπιπλα, συσκευές, αντικείμενα κλπ, που μπορούν να αποκομισθούν χωρίς την παραμικρή βλάβη του μισθίου,  υποχρεούμενος ταυτόχρονα να αποκαταστήσει με δαπάνες της τις ζημίες που τυχόν θα προκληθούν στο μίσθιο από την αφαίρεση των ως άνω αντικειμένων.

Άρθρο 13ο
Απαγορεύεται ρητά η συνολική ή μερική υπεκμίσθωση, η συστέγαση, η με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη σαφή έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή, που θα φέρει βεβαία χρονολογία.

Άρθρο 14ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μη τήρηση των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης.

Άρθρο 15ο
Κατά την ημέρα της δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες πλειοδοτούν σε ΕΥΡΩ (€). Οι προσφορές αυτές γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως από τους πλειοδότες δίπλα στα ονοματεπώνυμά τους οι οποίοι και υπογράφουν τα πρακτικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον καθένα που πλειοδοτεί και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Όταν κάποιος από τους συμμετέχοντες αναδειχθεί πλειοδότης σε ένα δημοτικό ακίνητο, δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε δημοπράτηση άλλου δημοτικού ακινήτου.

Άρθρο 16ο
Ο μισθωτής βαρύνεται με τις δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος, τηλεφωνίας, νερού, στην καταβολή των δημοσίων και δημοτικών φόρων και τελών (καθαριότητας, φωτισμού κλπ) σε σχέση με το μίσθιο καθώς και στην πληρωμή δαπανών θέρμανσης και εκκένωσης βόθρου. Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μισθώσεως επιβληθεί φόρος προστιθέμενης αξίας επί των μισθωμάτων και ο φόρος αυτός θα βαρύνει το μισθωτή.

Άρθρο 17ο
Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 18ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό προς την επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, προσκομίζοντας τα νόμιμα παραστατικά, (σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα), γιατί αλλιώς θεωρείται ότι παίρνει μέρος στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 19ο
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά που συντάσσονται ατελώς, υπογράφονται από την επιτροπή δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επί των πρακτικών δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 20ο
Η δημοπρασία θα επαναληφθεί σε περίπτωση κατά την οποία δεν παρουσιασθεί κανένας κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Η επαναληπτική δημοπρασία θα γνωστοποιηθεί με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και θα δημοσιευθεί (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της επαναληπτικής δημοπρασίας (άρθρο 6 Π.Δ. 270/81).

Άρθρο 21ο
Σε περίπτωση εγκατάλειψης του μισθίου από τον μισθωτή, αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο εγγράφως προ τριμήνου. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρο το μίσθωμα για το έτος κατά το οποίο εγκατέλειψε το μίσθιο, ενώ η προκαταβολή που θα έχει κατατεθεί από τον ίδιο θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 22ο
Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης άνευ αποζημιώσεως.

 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Γραμματείας του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες : Ευθύμιος Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266350118 , FAX: 2266022390 , E-mail  lidoriki@otenet.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

 

Μήνυμα Δημάρχου Γ. Καπεντζώνη στους μαθητές για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Αγαπητές μαθήτριες και μαθητές
της 3ης Λυκείου,

οι Πανελλήνιες εξετάσεις ξεκίνησαν κι εσείς φτάνετε στο τέλος της δύσκολης προσπάθειάς σας.
 
Μετά από έναν δύσκολο δρόμο που διανύσατε, τώρα χρειάζεται να δώσετε την τελευταία μάχη των θρανίων, αυτή των εξετάσεων και ταυτόχρονα την πρώτη της ζωής σας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως σε αυτή τη μάχη είτε πετύχετε είτε όχι, είστε όλοι νικητές καταρχήν για την  προσπάθειά σας. Και να θυμόσαστε πως στις μάχες πρέπει να πηγαίνουμε με το κεφάλι ψηλά, συλλογικά και οργανωμένα, ώστε και να χαθεί τυχόν μια μάχη θα κερδηθεί ο πόλεμος.

Η διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων μπορεί να είναι δύσκολη αλλά μέσω αυτής ανοίγεται ο δρόμος για την κατάκτηση των στόχων και των δικαιωμάτων σας για μια καλύτερη ζωή και μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία που για τη διαμόρφωσή της ελπίζουμε και προσβλέπουμε σε Σας τους νέους μας.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία σε όλες και όλους σας και συγχαρητήρια στους γονείς και τους καθηγητές σας για τη στήριξή τους.

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Θα διαθέσει 5.000 στρέμματα γης σε νέους αγρότες

Την  διάθεση 5.000 στρεμμάτων γης σε ολόκληρη τη χώρα, σε νέους κάτω των 35 ετών, που επιθυμούν να μπουν δυναμικά στον αγροτικό χώρο, ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα Πειραιώς.

Η διάθεση θα γίνει στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα καλύπτει τη γη, την απαραίτητη εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση, μέχρι και την εξασφάλιση διάθεσης της παραγωγής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός πενταετούς κύκλου του ανωτέρω προγράμματος, η γη θα παραχωρείται στους συγκεκριμένους αγρότες.


Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε., μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, που από 1η Ιουνίου, θα υποδέχεται τις αιτήσεις, απ' όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και όσοι επιλεγούν θα ενταχθούν σε ειδικό ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Στόχος του προγράμματος θα είναι να δώσει πρακτικές γνώσεις και κατευθύνσεις βιώσιμης διαχείρισης μιας γεωργικής επιχείρησης, αξιοποιώντας ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές και θα οδηγεί στην κατάρτιση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) για κάθε συμμετέχοντα.

Οι νέοι αγρότες, που θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα τους, θα ενισχυθούν μέσω ειδικά σχεδιασμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη της εγκατάστασής τους, των αναγκών τους σε μηχανήματα, αγροεφόδια, σπόρους ή σποριόφυτα.

Παράλληλα, ο Όμιλος θα φροντίσει για την πλήρη απορρόφηση της αγροτικής τους παραγωγής κατά τα πρώτα 3 έτη, ενισχύοντας ταυτόχρονα με συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρακτικές κατευθύνσεις την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που θα έχει δημιουργηθεί.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί άλλη μια πρωτοβουλία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, που αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή του για την υποστήριξη της χώρας και των νέων ανθρώπων της σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία, συμβάλλοντας παράλληλα στην καθιέρωση νέων, πιο υπεύθυνων και βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στο info@excelixi.org ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2106291201, 2106291432 και 2106291555

Αρχίζει η κουνουποκτονία στη Φωκίδα

Σήμερα ξεκινά η κουνουποκτονία στην  Άμφισσα - Ιτέα - Κίρρα - Γαλαξίδι - Δεσφίνα και θα συνεχιστεί σε όλη τη Φωκίδα, ανακοίνωσε  η Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα  Γαζή.

Στο μεταξύ η αντιμετώπιση των κουνουπιών στη Φωκίδα ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδα, ύστερα από πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχη Γιώτας Γαζή, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θανάσης Καρακάντζας Πρόεδρος της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Παρακολούθησης, ο  Σταύρος Τζελάς Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο αντιδήμαρχος Δωρίδας  Δημήτριος Καραχάλιος και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας και των Δήμων Δελφών και Δωρίδας.

«Η μειοδότρια εταιρία θα ειδοποιεί τους υπηρεσιακούς υπευθύνους της Περιφερειακής Ενότητας οι οποίοι σε συνεργασία με τους προέδρους Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων θα υποδεικνύουν και θα παρακολουθούν τις εργασίες καταπολέμησης των κουνουπιών για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
«Το πρόβλημα της κουνουποκτονίας αντιμετωπίζεται ενιαία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε έγκαιρα το Νοέμβρη και σήμερα έχουμε μειοδότη εργολάβο» εξήγησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θ. Καρακάντζας.

«Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας εφαρμόζουμε το πρόγραμμα της προνυμφοκτονίας. Ο κύκλος ζωής του εντόμου είναι περίπου 15 μέρες και για αυτό οι ψεκασμοί θα επαναλαμβάνονται ανά 15θήμερο για να προλαμβάνεται η παρουσία νέας γενιάς κουνουπιών και θα συνεχισθεί μέχρι τους πρώτους φθινοπωρινούς μήνες. Φυσικά, φέτος είχαμε το φαινόμενο της πρόωρης εμφάνισης κουνουπιών λόγω των μη αναμενόμενων υψηλών θερμοκρασιών», τόνισε ο γενικός Διευθυντής Στ. Τζελάς.

 

 

Ημερίδα για σχολική βία και εκφοβισμό διοργανώνεται τη Δευτέρα στην Άμφισσα

Ημερίδα με θέμα  «Επιθετικότητα, Σχολική βία και Εκφοβισμός» διοργανώνει η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Ν. Φωκίδας μέσω της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων με τη συνεργασία του Γραφείου Σχολικού Συμβούλου Ν. Φωκίδας

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  20 Μαΐου 2013 στις 17:00 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας στην Άμφισσα και θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και νέους.

Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν εκπαιδευτικοί και γονείς σε θέματα σχολικής βίας και στην αντιμετώπισή τους.

Το πρόγραμμα της ημερίδας διαρθρώνεται σε δύο μέρη:

1ο μέρος είναι ανοικτό για όλους και αποτελείται από εισηγήσεις του Δ/τη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Φωκίδας, της Σύμβουλου Φιλολόγων Ν. Φωκίδας, της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν. Φωκίδας, της Υπεύθυνης του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ν. Φωκίδας και του ΚΕΔΔΥ Ν. Φωκίδας.

2ο μέρος απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς και αποτελείται από βιωματικά εργαστήρια από το Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Φωκίδας με τη συνεργασία του ΚΕΔΔΥ (Kέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης) Ν. Φωκίδας.

 

 

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Οι καθηγητές της Φωκίδας δεν απεργούν

Να μη απεργήσουν  στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν σήμερα  Πέμπτη, αποφάσισαν οι εκπαιδευτικοί της ΕΛΜΕ Φωκίδας και παράλληλα δίνουν ραντεβού για το Σεπτέμβρη αποφασίζοντας να μη μπει κανένας στη διδακτική αίθουσα.

Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα που συνεδρίασε η ΕΛΜΕ, με πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής (οι παριστάμενοι εκπαιδευτικοί ξεπερνούσαν τους 100), τέθηκαν τέσσερις προτάσεις, αλλά η πλειοψηφία αποφάσισε να μην αγνοήσει τα φύλλα επιστράτευσης και να ασκήσουν κανονικά τα καθήκοντά τους.
Να σημειωθεί ότι πρόταση του ΠΑΜΕ ήταν να γίνει 48ωρη απεργία την Πέμπτη και Παρασκευή, δυο πρώτες μέρες των πανελληνίων εξετάσεων και να γίνει εκ νέου συνέλευση για να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Επιπλέον, τέθηκε η πρόταση της ΟΛΜΕ η οποία καταψηφίστηκε, ενώ τέθηκε και ακόμη μια πρόταση από μεμονωμένο καθηγητή.
Η απόφαση πάντως της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Φωκίδας, εκτός των άλλων περιλαμβάνει και ενημερωτική καμπάνια στους γονείς, για να κατανοήσουν οι πολίτες το πρόβλημα που δημιουργείται ακριβώς με τα μέτρα που πέρασε το υπουργείο

 

Σχολή γονέων στο νομό Φωκίδας

Σχολή ή Γονέων με 7 εκπαιδευτικά προγράμματα θα λειτουργήσει και στη Φωκίδα η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :

 *       Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια

 *        Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους

 *        Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους

 *        Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς

 *        Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου

 *        Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους

 *        Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους

 *        Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά

 *        Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους

 *        Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού

 *        Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

 *        Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

 Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2. Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3. Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
6. Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

 Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

 Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:

· Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας

· Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
· Υγεία και ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
· Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
· Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
· Θέματα διατροφής
· Σημασία της σωματικής άσκησης
· Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
· Σεξουαλική Αγωγή
· Τρίτη ηλικία και οικογένεια
· Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
· Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
· Επαγγελματικός Προσανατολισμός
· Κατανάλωση και Διαφήμιση
· Οικογενειακός Προϋπολογισμός
· Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
· Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
· Προώθηση της ισότητας των φύλων
· Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
· Συνεργασία γονέων-μεταναστών
· Ψυχολογική Υποστήριξη
· Αγωγή Υγείας
· Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
· Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.

 Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολών Γονέων, Οικονόμου Χρύσα Τηλ. 6973397033 ). Επίσης , αιτήσεις θα βρείτε σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φωκίδας ή στα κατά τόπους ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του Νομού .

 

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Θέμα για τη μεταφορά των μαθητών έχει βάλει από τώρα η Ένωση Περιφερειών

Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών επαναφέρει στο προσκήνιο η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας( ΕΝΠΕ) επισημαίνοντας τον κίνδυνο να υπάρξει πρόβλημα για τη νέα σχολική περίοδο 2013-2014.

Το ΔΣ της ΕΝΠΕ , όπως ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Γαζή, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να θέσει και πάλι το θέμα προς το Υπουργείο Εσωτερικών με το σκεπτικό ότι:
*  Η μεταφορά των περίπου 200.000 μαθητών της χώρας αποτελεί υποχρέωση του Κράτους αφού το δημόσιο αγαθό της Παιδείας είναι αδιαπραγμάτευτο.

*  Οι Περιφέρειες βρίσκονται στην υπηρεσία του πολίτη και στο πλαίσιο αυτό είναι διατεθειμένες να εκπληρώσουν τις απορρέουσες από το νόμο υποχρεώσεις τους - να εκτελέσουν το έργο της μεταφοράς των μαθητών - χωρίς όμως έκνομες διαδικασίες.

*  Η μη εισέτι έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης  και μάλιστα σύμφωνα με τις αναγκαίες βελτιώσεις και τροποποιήσεις που προτείνουμε, σε συνδυασμό με την μη κατανομή των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών μας οδηγεί να σας δηλώσουμε την αδυναμία μας να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας, στα πλαίσια της νομιμότητας και των υποχρεωτικών χρονοδιαγραμμάτων.

*  Σας θέτουμε προ των ευθυνών σας και σας καλούμε να προβείτε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε το Σεπτέμβριο του 2013 οι μαθητές να μπορούν και πάλι να μεταφέρονται στα σχολεία τους.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Ν. Καραθανασόπουλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. στη συνεδρίαση του αποφάσισε επίσης κατά πλειοψηφία να ζητήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη μεταφορά πόρων από το Υπουργείο προς τις Περιφέρειες.

Συγκεκριμένα η πρόταση της ΕΝ.Π.Ε. αφορά τα εισπραττόμενα - από το Υπουργείο - τέλη από τους ελέγχους ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης  που διενεργούν οι υπηρεσίες κτηνιατρικής των Περιφερειών.

Στην απόφαση της ΕΝ.Π.Ε. μειοψήφησε ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Ν. Καραθανασόπουλος.


Υ.Γ.
Ας ελπίσουμε ότι η Κυβέρνηση θα δει έγκαιρα τη σοβαρότητα  του προβλήματος και θα δώσει την απαραίτητη λύση για να μη φτάσουμε να δούμε τα παιδιά πάνω σε ... καρότσες    ΝΤΑΤΣΟΥΝ !!  

 

Το ΙΚΑ στη Ναύπακτο μένει…φεύγοντας !

Το υποκατάστημα του ΙΚΑ στη Ναύπακτο , που εξυπηρετεί και το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Δωρίδας, φεύγει οριστικά και όπως έχει αποφασισθεί και γίνει γνωστό από εβδομάδες, θα συνεχίσει να λειτουργεί στη Ναύπακτο Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με όσο το δυνατόν διευρυμένες αρμοδιότητες για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της περιοχής.
Οι πληροφορίες, που ήταν γνωστές από καιρό, μιλούν ότι θα έχει 4 υπαλλήλους για την κάλυψη των αναγκών της Ναυπακτίας και Δωρίδας.

Επιτροπή με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ναυπακτίας Γιάννη Μπουλέ επισκέφθηκαν χθες στην Αθήνα τον Υποδιοικητή του ΙΚΑ Κώστα Παπαθανασίου, που ως γνωστόν κατάγεται από την Άμφισσα.

Του εξέθεσαν και συζήτησαν το θέμα , που έδειξε να το κατανοεί , αλλά σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του μετά την συνάντηση,  στη Ναύπακτο θα παραμείνει μόνο το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, κάτι που ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή και είχε γράψει το DORIDANEWS, αναφέροντας μάλιστα στο ρεπορτάζ ότι το Γραφείο αυτό θα στελεχωθεί με 4 υπαλλήλους.

Στην αντιπροσωπεία που επισκέφτηκαν τον Υποδιοικητή , μαζί με τον Δήμαρχο ήταν και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας - Δωρίδας Μ. Χάρος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χ. Τσιλιγιάννης και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων Γ. Κυρίτσης.

 

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Σύμφωνο τιμής και αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους Έλληνες πολίτες

Του ΘΑΝΑΣΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ *

Όταν η γερμανική οικονομική ελίτ και η  απρόσιτη  γραφειοκρατία των Βρυξελλών, επιχειρούν να εκλογικεύσουν τη δυστυχία της ελληνικής κοινωνίας ,τότε όχι μόνο αρμενίζουν στραβά αλλά επιχειρούν να αντιστρέψουν τους κανόνες της ιστορικής επιστήμης.
Είναι όντως αξιοσημείωτο αυτό που συμβαίνει με την τρέχουσα διαχείριση της ελληνικής υπόθεσης, από τα γνωστά κέντρα.

Από τη μια εξελίσσεται ο εξωραϊσμός της αδιέξοδης πολιτικής που επέβαλαν στην Ελλάδα, για τις ανάγκες της εκλογικής στρατηγικής της κυρίας Μέρκελ, αλλά και για να κρατείται ζεστή η κοινή γνώμη με την προοπτική ανάκαμψης και απεγκλωβισμού από την μέγγενη των μνημονίων ,μετά τις γερμανικές εκλογές. 
Από την άλλη τα ίδια κέντρα απειλούν με νέο μνημόνιο την Ελλάδα εάν δεν κατορθώσει να βγει στις αγορές το 2014 .Ενώ μέχρι τότε πιέζουν για νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και νέες φορολογικές παρεμβάσεις.

Αυτά όμως συνιστούν μια τεράστια αντίφαση,  στην οποία καταδικάζουν την Ελλάδα να ζει ,χωρίς να δίνουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, εξόδου απ΄ την κρίση.
Συμβαίνουν μάλιστα αυτά, όταν έχει χαθεί ήδη ένα 30% του εθνικού εισοδήματος στα τέσσερα χρόνια της άγριας δημοσιονομικής προσαρμογής. Το ΑΕΠ από 231 δις το 2009, κατρακύλησε στα 183 δις.  Η ανεργία από 9,5% το 2009 εκτινάχτηκε στο 30% σήμερα.  

Όπως μάλιστα ομολογούν οι πλέον αξιόπιστοι οικονομικοί παράγοντες στις πρωτεύουσες της ευρωζώνης, την κρίση την πλήρωσαν κατά κύριο λόγο οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ενώ αλώβητοι έμειναν οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι μεταπράτες, οι διαχειριστές θαλασσοδανείων και οι τραπεζίτες. 
Αφού λοιπόν οι ηγεσίες του ΔΝΤ ,της Κομισιόν και του Βερολίνου εμφανίζονται  αισιόδοξοι για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού συνολικά και για αντιστροφή της πορείας ,που μέχρι πρότινος τη θεωρούσαν ξεγραμμένη.   

Αφού ομολογείται ότι η πορεία των ελλειμμάτων θα είναι φθίνουσα.
Αφού γίνεται αντιληπτό ότι η άγρια φορολόγηση και οι εξοργιστικά χαμηλοί μισθοί, τροφοδοτούν συνεχώς την ύφεση.

Αφού είναι εμφανής – και αυτό αναγνωρίζεται – η προσπάθεια των παραγωγικών δυνάμεων για αύξηση του όγκου των εξαγωγών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  .
Ας προχωρήσουν όλοι, κυβέρνηση, κόμματα, παραγωγικοί φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις σε μια θαρραλέα κίνηση που θα ηρεμήσει την κοινωνία και θα δώσει μια νέα δυναμική, εν όψει της πιο λεπτής ίσως φάσης στην οποία εισέρχεται η ελληνική οικονομία ,τα επόμενα δύο χρόνια. 

Ας συμφωνήσουν σε ένα νέο σύμφωνο τιμής και αξιοπρεπούς διαβίωσης, που θα περιφρουρεί τους μισθούς στα πενιχρά έστω, επίπεδα των 700 ευρώ και θα επιβάλλει μια τολμηρή και ανθρώπινη επιδοματική πολιτική που θα προστατεύει τους ανέργους.  Σχετική πρωτοβουλία μπορούν να πάρουν τα τρία κόμματα που συγκυβερνούν.
ΟΙ συνθήκες το επιτρέπουν καθώς επιχειρηματίες, βιομήχανοι, συνδικάτα και ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα μιας  άλλης πορείας ,που θα βρίσκεται στον αντίποδα  αυτής που άκριτα  υιοθετήθηκε, τα τρία τελευταία χρόνια .

Ενός συμφώνου που  θα δεσμεύει τους συνδικαλιστικούς και παραγωγικούς φορείς, για την ταχεία υλοποίηση όλων των ώριμων επενδυτικών προτάσεων που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. 
Θα τους δεσμεύει  επίσης  στη δραστική συμβολή τους, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους απ’ την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ενός  συμφώνου που μπορεί –υπό προϋποθέσεις πάντα-να αποτελέσει το ελληνικό μνημόνιο ,απέναντι στο καταστροφικό μνημόνιο της τρόικα, το οποίο ούτως ή άλλως είναι υπό αναδιαμόρφωση ,καθώς το ελληνικό χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο αν δεν απομειωθεί  με νέο συνολικό κούρεμα .

* Ο Θανάσης Λουκόπουλος είναι πολιτικός συντάκτης , με καταγωγή από την Δωρίδα

Τράπεζες και απασχόληση

Του  Γιάννη  Κοτόφωλου *

 Η σχέση μεταξύ του τραπεζικού συστήματος και της  δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρωζώνη, βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων πολιτικών και οικονομικών διαβουλεύσεων.
Είναι πλέον προφανές ότι χωρίς την εξυγίανση και σταθεροποίηση των τραπεζών, δεν μπορεί να υπάρξει ρευστότητα προς την πραγματική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Γύρω από αυτό το ζητούμενο, περιστράφηκε προ εβδομάδος το συνέδριο που οργανώνει κάθε χρόνο το Levy Institute της Νέας Υόρκης, προς τιμήν του κορυφαίου οραματιστή οικονομολόγου Hyman Minsky.  Μεταξύ των ομιλητών ήταν ανώτατα στελέχη της FED και διεθνούς φήμης οικονομολόγοι και τραπεζίτες.
Αμερικανοί αξιωματούχοι όπως ο κ. Hoenig,  Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Αρχής για την Προστασία των Καταθέσεων και την Εξυγίανση των Τραπεζών (FDIC ), τόνισε την ανάγκη εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων από ενδεχόμενες χρεωκοπίες μεγάλων συστημικών τραπεζών.

Ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Βοστώνης κ. Rosengreen υπογράμμισε ότι ένα σημαντικός κίνδυνος για την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ μπορεί να προέλθει κυρίως από το λεγόμενο σκιώδες τραπεζικό σύστημα και ιδιαίτερα από τις τράπεζες επενδύσεων, όπως έδειξε η κρίση των Lehman Brothers,  Bear Stern κτλ., στις οποίες ακόμη και σήμερα υπάρχει ελλιπής εποπτεία και ελλιπή κεφάλαια.
Τα νευραλγικά θέματα της Ευρωζώνης και τις επείγουσες διεργασίες  για την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, ιδιαίτερα μετά την κρίση των κυπριακών τραπεζών, ανέλυσε ο κ. Γιώργος Ζαββος, τ. ευρωβουλευτής και νομικός σύμβουλος στην Νομική Υπηρεσία της Κομισιόν στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Ζαββός υπογράμμισε ότι η τραπεζική ένωση αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για να τα μεταφραστούν τα χαμηλά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε φθηνή χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Τόνισε ότι η τραπεζική ένωση θα διασφαλίσει τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου με το μετριασμό των ασύμμετρων αναταράξεων που υφίστανται λόγω των ενδογενών ανισορροπιών της Ευρωζώνης.

Πρόσθεσε ότι την ταχυτάτη υιοθέτηση της εποπτείας των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας)  θα πρέπει να συνοδεύσουν:
α) ένα σταθερό νομικό πλαίσιο με ξεκάθαρη την ιεραρχία των πιστωτών που θα κληθούν να υποστούν τις ζημίες της εξυγίανσης των τραπεζών (bail-in),       
β) μία ισχυρή Ευρωπαϊκή Αρχή Εξυγίανσης των τραπεζών και                                    
 γ) σαφείς κανόνες για την  απ’ ευθείας ανακεφαλαιοποίηση των υπό εξυγίανση τραπεζών από τον  E.S.M.
Το ρόλο που διαδραματίζει το τραπεζικό σύστημα στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ανέπτυξε ο διακεκριμένος καθηγητής Δημήτρης Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Levy Institute.

Ο κ. Παπαδημητρίου άσκησε κριτική στην πολιτική χρηματοδότησης των αμερικανικών τραπεζών από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, δεδομένου ότι η φθηνή χρηματοδότηση δε φτάνει στην πραγματική οικονομία.

Παράλληλα τόνισε ότι εν όψει της αδυναμίας του ιδιωτικού τομέα να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, το κράτος θα πρέπει να διαμορφώνει κατάλληλα προγράμματα απασχόλησης και να λειτουργεί ως ο πραγματικός εργοδότης τελευταίας προσφυγής. 
Επισήμανε, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να εκπονηθούν «στοχευμένα προγράμματα» που να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες απασχόλησης στην Ελλάδα, καθώς τα ήδη υπάρχοντα δεν μπόρεσαν να επιτύχουν αυτόν τον (κρίσιμο) στόχο.

*Ο Γιάννης Κοτόφωλος είναι δημοσιογράφος στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, με καταγωγή από την Δωρίδα

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Το ΕΣΠΑ που γίνεται ΣΕΣ και η άρση αδικιών που ζήτησε ο Γ.Καπεντζώνης

Την άρση των αδικιών στην κατανομή των πόρων του επόμενου ΕΣΠΑ περιόδου 2014-2020, ζήτησε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης τοποθετούμενος στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση και η συζήτηση μεταξύ των φορέων της Στερεάς Ελλάδας, για τα δεδομένα σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020, ως κορύφωση μιας πολύμηνης διαδικασίας διαβούλευσης, με σκοπό την εκπόνηση του νέου Προγράμματος της Περιφέρειας.

Το νέο πρόγραμμα, που είναι το 5ο στη σειρά, για την περίοδο 2014-2020, και που μετονομάζεται από ΕΣΠΑ σε Σ.Ε.Σ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης), πρέπει να αλλάξει και να βελτιωθεί στη διαχείρισή του σε πάρα πολλά σημεία τόνισε ο Γιώργος Καπεντζώνης για να αρθούν εσωτερικές αναπτυξιακές αδικίες, τόσο μέσα στην ίδια την Περιφέρεια όσο και μεταξύ διπλανών Περιφερειών.

Ο Δήμαρχος Δωρίδος είπε ότι οι χρηματοδοτήσεις και οι κατανομές σε κάθε Περιφέρεια γίνονται με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) κάθε μιας. Όμως άλλο το ΑΕΠ για την βιομηχανική περιοχή της Βοιωτίας που είναι υψηλό και άλλο της Δωρίδας που είναι πολύ χαμηλό.

Επίσης οι χρηματοδοτήσεις σε γειτονικούς Δήμους διαφορετικών όμως Περιφερειών, όπως για παράδειγμα της Δωρίδος και της Ναυπακτίας είναι διαφορετικές, γιατί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εμφανίζεται να έχει υψηλότερο ΑΕΠ κι έτσι έχουμε τις μεγάλες αποκλίσεις που φτάνουν σε 1 προς 4 και στη συγκεκριμένη περίπτωση η μικρότερη χρηματοδότηση αφορά το Δήμο Δωρίδος.

Όπως καταδείχτηκε από το Συνέδριο τα περισσότερα χρήματα (70%) από το νέο πακέτο του Σ.Ε.Σ  2014-2020 θα πάνε για επενδύσεις και το υπόλοιπο 30% σε υποδομές.

Οι προτάσεις του Γιώργου Καπεντζώνη βρήκαν ανταπόκριση και στήριξη από την πλειονότητα των Συνέδρων που τοποθετήθηκαν και εισηγήθηκαν θετικά σε αυτές τις αλλαγές .

Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και η γενική εισήγηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  Κλέαρχου Περγαντά που έθεσε έντονους πολιτικούς προβληματισμούς και κρίσιμα ζητήματα κυρίως σε σχέση με τον τρόπο της σημερινής διαχείρισης του ΕΣΠΑ και την ανάγκη αναθεώρησής του κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς και την ενίσχυση της Στερεάς Ελλάδας με περισσότερα κονδύλια.

Ειδικότερα ο  Κλέαρχος Περγαντάς εξέφρασε θέσεις και προτάσεις αυτοδιοικητικές με πολιτικό περιεχόμενο, που η Περιφέρεια διεκδικεί προκειμένου να ωφεληθεί περισσότερο ο τόπος και η κοινωνία.

Οι θέσεις αυτές στη διαδικασία σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 συνοψίζονται:
- Στην εκπόνηση πολυταμειακών – ολοκληρωμένων περιφερειακών προγραμμάτων και παράλληλα περιορισμένων κεντρικών προγραμμάτων που θα αφορούν αμιγώς παρεμβάσεις εθνικού ενδιαφέροντος.

- Στον ενισχυμένο και ουσιαστικό ρόλο και λόγο των Περιφερειών στη χάραξη πολιτικής, στη διαμόρφωση κριτηρίων και στην κατανομή πόρων. Να ενισχυθούν οι Περιφέρειες εκτός Αττικής και ειδικότερα αυτές που πλήττονται περισσότερο από την ύφεση, όπως η Στερεά Ελλάδα.
- Στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην ενδυνάμωση των μηχανισμών στήριξης στη διαχείριση της περιόδου 2014-2020.

Το Συνέδριο έγινε παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης  Αθανάσιου Σκορδά και των Γενικών Γραμματέων Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ & Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ΥΠΑΝ  Γιώργου Γιαννούση και Πέτρου Σελέκου, με ομιλητές στελέχη κεντρικών Διαχειριστικών Αρχών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικών εμπειρογνωμόνων.

Παρευρέθηκαν και συμμετείχαν Βουλευτές και πολιτικά στελέχη της Στερεάς Ελλάδας, Αντιπεριφερειάρχες, επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, περιφερειακοί σύμβουλοι, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δήμων και φορέων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, Πρόεδροι και εκπρόσωποι επιμελητηρίων και πολλών θεσμικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων